මහනුවර සියලුම වෙළඳ ව්‍යාපාර හෙට වසා තබයි

md¾,sfïka;= uka;%s w;=re,sfha r;k ysñhka úiska  o<|d ud<s.dj bÈßmsg wdrïN l< Wmjdihg iyfhda.h §u i|yd uykqjr k.rh mqrd fyg Èk ish¨‍u fj<o jHdmdr jid oeñug  ;SrKh l< nj uykqjr isxy, fj<o fmruqfKa f,alï jðr lS¾;s uy;d mjihs'

fyg Èk fmrjqre 9'00 g isxy, fj<o fmruqfKa ish¨‍u jHdmdrlhska uykqjr uykqjr isxy, fj<o fmruqfKa uq,ia:dkhg meñK md .ukska r;k ysñhka Wmjdi lrK ia:khg f.dia iyfhda.h olajk njo  tys f,alï jðr ls¾;s uy;d mjihs'

fï ioyd øúv fj<o ix.uho iydh oelaùug leue;a; m%ldY  l< nj uykqjr isxy, fjf<| fmrufKa Ndkavd.dßl hiia pkaøfialr uy;d lshhs