බුද්ධි අංශ වෙස් ගත් - තව්හිද් ත‍්‍රස්තයා අල්ලයි

fv%dak hdkhla" ,emafgdma mß.Klhla" cx.u ÿrl:khla iy ;õysoa cud;a ;‍%ia;jdoh ms<sn| i|yka ,shlshú,s /ilao fmd,sish fidhd .kS

hqo yuqod ikakoaO nqoaê n<ldfha fïc¾jrhl= f,i fmkS isáñka ;õysoa cud;a ;‍%ia;jdoh jHdma; l< mqoa.,hl= fmf¾od ^01 jeksod& iji fmd,sia úfYaI ld¾h n<ldh u.ska fudrgqj fidhsidmqr ksjdi ixlS¾Kfha§ w;awvx.=jg .;a nj fmd,sia úfYaI ld¾h n<ldfha wKfok ks,OdÍ tï' wd¾' ,;S*a uy;d mejiSh'


w;awvx.=jg .;a iellre fudfydïuÿ kiS¾ bïrdka fkdfyd;a fcdkafjda kue;a;l= njg úfYaI ld¾h n<ldh isÿ l< úu¾Ykj,§ wkdjrKh ù ;sfí'

w;awvx.=jg .kakd wjia:dfõ fudyq ika;lfha ;sî fv%dak hdkhla" ,emafgdma mß.Klhla" cx.u ÿrl:khla iy ;õysoa cud;a ;‍%ia;jdoh ms<sn| i|yka ,shlshú,s /qilao fmd,sish fidhdf.k we;'

fudyq ;õysoa cud;a ;‍%ia;jdohg iydh olajñka bia,dï wka;jdoh m‍%pdrh lsÍug lghq;= lr ;sfnk njo fy<sù ;sfí'

fuu iellre iu. in|;d mej;ajQ mqoa.,hka iy mdial= bßod fndaïn m‍%ydrh t,a, l< Èk fudyq /§ isá ia:dk we;=¿j wxY .Kkdjla Tiafia fmd,sish jeäÿr úu¾Yk wrUd we;'

fmd,sia ixúOdkd;aul wmrdO tallhg ,enqKq f;dr;=rlg wkqj úfYaI ld¾h n<ldh isÿ l< jeg,Sul§ fudyq w;awvx.=jg .ekSug yelsù we;'

iuka .uf.a - fkdauka m,syjvk