හිස්බුල්ලා ආණ්ඩුකාර ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වේ

ta't,a'ta'tï' ysianq,a,d uy;d kef.kysr m<d;a wdKavqldr OQrfhka b,a,d wiaù we;s nj ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha wdrxÑ ud¾. ioyka lrhs'

wiaùfua ,smsh ckkdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg fj; hjd we;ehso ckdOm;sjrhd th ms,sf.k we;ehso tu wdrxÑ ud¾. lshhs'

fï w;r ckdêm;sjrhd úiska wdKavqldrjreka le|jd yÈis idlÉPdjla wo mj;ajd we;'


bÈß meh lsysmh we;,; ;j;a fjkialï .Kkdjla isÿjkq we;s nj by, fmf,a wdrxÑ ud¾. lshd isà'

widoa id,s" ysianq,a,d hk wdKavqldrjreka yd weu;s ßIdâ nÈhq§ka tu Oqrhkaf.ka bj;a lrkakehs mjiñka md¾,sfuaka;= uka;‍%S mQcH w;=r,sfha r;k ysñhka fua jk úg o,od ud,s.dfja Wv u¿fja udrdka;sl Wmjdihla lrñka isà'