රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී ඉල්ලා අස්වෙයි

rdcH nqoaê fiajfha m%OdkS ysgmq ksfhdacH fmd,siam;s isir fukaäia uy;d ish Oqrfhka b,a,d wiaù ;sfí'

fi!LHuh fya;= olajñka Tyq ish Oqrfhka b,a,d wiaù we;'mdial= bßod m%ydrh ms<sn|j fidhd n,k md¾,sfïka;= f;aÍï ldrl iNdj yuqjgo Tyq le|jkq ,eîh'