මාතර විහාරස්ථානත් මංගලට තහනම්

uqo,a wud;H ux., iurùr uy;dg ud;r Èia;%slalfha ish¨‍u úydr:dk j,g we;=¿ ùu ;ykï lrñkq;a ta uy;d iyNd.S jk ish¨‍u W;aij NslaIQka jykafia,d j¾ckh lsÍug;a wod<j ix> wd{djla ksl=;a lsÍug ud;r Èia;%sla YdikdrlaIl n, uKav,h yd ud;r Èia;%sla úydrdêm;s ix.uh wo ^05& ;SrKh lf<ah'

ta wkqj ;SrKh lr .;a lreKq wkqj lghq;= lrk njg ud;r Èia;%slalfha úydrdêm;s ysñjreka we;=¿ NslaIQka jykafia,d ud;r ft;sydisl fndaëka jykafia bÈßmsg § m%;s{djla o ,nd ÿkay'


wod, ix> wd{dfõ msgm;a fyg ^06& Èk ud;r Èia;%slalfha ish¨‍u fn!oaO mQckSh ia:dk fj; ;eme,a lr heùug o lghq;= fhdod ;sfí'

tu ksfhda.h wkqj uqo,a wud;H ux., iurùr uy;dg ud;r Èia;%slalfha ish¨‍u fjyr úydria:dk j," wdrKH fiakdik j," fufyŒ wdrdu we;=¿ ish¨‍u fn!oaO isoaOia:dk ;=< lsisÿ lghq;a;lg iyNd.S lr fkd.; hq;=h'

tfukau ta uy;d iyNd.S jk ux.," wjux.," rdcH W;aij" fm!oa.,sl W;aij" odkuh msxlï" f.je§ï " uq,a .,a ;eîï wd§ iEu W;aij wjia:djlgu NslaIQka jykafia,d iyNd.S fkdùug;a iyNd.S ù isák w;r;=r ux., iurùr uy;d meñ‚hfyd;a ta wjia:dfõ§u wdikj,ska bj;aj hdug;a ud;r Èia;%sla YdikdrlaIl n, uKav,h yd Èia;%sla úydrdêm;s ix.uh ;SrKh lr ;sfí'

ud;r fiõjkaÈ m;a;=fõwdrÉÑ