නවසීලන්තය දිනයි - දිමුත්ගෙන් වාර්තාවක්

2019 f,dal l=i,dk tlaÈk ;rÕdj,sfha Y%S ,xldj iy kjiS,ka;h w;r ;rÕh ñg iq¿ fudfyd;lg fmr wjika úh'

tys§ lvq¨‍ 10 chla ,nd.ekSug kjis,ka; lKavdhu iu;a úh'

ldisfha jdish Èkd.;a kjis,ka; kdhl flaka ú,shïika m%:ufhka mkaÿjg myr §ug Y%S ,xld lKavdhug wdrdOkd lrk ,§'

tys§ kjis,ka; mkaÿ hjkakka yuqfõ wirK jQ Y%S ,xld lKavdhu mkaÿjdr 29 mkaÿ 2 ;=, ish¨‍ fokd oeù ,l=Kq 136lg isud úh'

Y%S ,xldj fjkqfjka yqfol,d igkl ksr; jQ kdhl Èuq;a lreKdr;ak fkdoeù 52la ,nd.ekSug iu;a úh'

mkaÿ heùfï§ ueÜ fykaß iy f,dlS *¾.shqika lvq¨‍ 3 ne.ska ojd.kakd ,§' 

th f,dal l=i,dk b;sydifha tla l%Svlfhl= iuia; bksu mqrd fkdoeù isá fojk wjia:dj f,i jd¾;d w;rg tla úh'

ms<s;=re bksu i|yd msáhg msúis kjis,ka; lKavdhu mkaÿjdr 16 tla mkaÿjla ;=, lsisfjl= fkdoeù ch.%dyS ,l=Kq iSudj miq lsÍug iu;a úh'

tys§ udáka .maá,a ,l=Kq 73lao" fld,ska uqkafrda ,l=Kq 58lao ,nd.ekSug iu;a úh'

;rÕfha ùrhd njg kjis,ka; lKavdhfï ueÜ fykaß m;aúh'