දුටුගැමුණු - දේවානම්පියතිස්‌ස ද්‍රවිඩ රජවරු; විග්නේෂ්වරන් කියයි

ÿgq.euqKq iy foajdkïmsh;sia‌i rcjreka øúv rcjreka nj;a" jir 200 lg fmr ó.uqfõ isg W;=re - kefÛkysr yryd l;r.u ola‌jd jdih lf<a øúv cd;slhka nj;a ysgmq W;=re uy weue;s iS' ú.afkaIajrka hdmkfha§ m%ldY lr we;'tfiau Y%S ,xldj fn!oaO rdcHhla‌ fkdjk nj mjik Tyq isxy,hka fï rfÜ ysñlrejka fkdjk nj o lshd isà'

 Y%S ,xldj fn!oaO rgla‌ njg oela‌ùu i|yd 1919 ka miq isxy, fn!oaOhka uki úlD;s lr we;ehs o mjik ú.afkaIajrka j;auka foúkqjr úIaKq foajd,h mjd bÈlrk ,oafoa øúv fldaú,la‌ u; njgo fpdaokd lrhs'tfiau isxy, NdIdj .ek uydjxYfha ola‌jd ke;ehs o Tyq jeäÿrg;a lshd isáhs'