පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි උපවාසය අතහරී

b,a,Sï y;rla uq,alr.ksñka mdß,sfïka;= uka;%S mQcH w;=r,sfha r;k ysñhka wdrïn l< Wmjdih óg ál fj,djlg fmr wjika l<d'

Èk y;rla ;siafia isÿl< Wmjdih ksu lsÍfuka wk;=rej Wkajykafia m%;sldr i|yd frday,a.;l<d'uOHu m<d;a wdKavqldr ffu;%S .=Kr;ak úiska niakdysr m<d;a ysgmq wdKavqldr widoa id,s iy kef.kysr m<d;a ysgmq wdKavqldr ysianq,a,d ish ;k;=rej,ska b,a,d wiajQ nj ks< jYfhka oekqï§fuka wk;=rej mQcH w;=r,sfha r;k ysñhka ish Wmjdih w;ayer oeóug ;SrKh l<d'bka wk;=rej m%;sldr i|yd .s,ka r:hlska Wkajykafia uykqjr frday, fj; /f.k .sfhah'