අසාද් සාලි සහ හිස්බුල්ලා ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වෙති

 kef.kysr m<d;a wdKavqldr tï't,a'ta'tï' ysianq,a,d iy niakdysr m<d;a wdKavqldr widoa id,s hk uy;ajreka ish OQrj,ska b,a,d wiaù ;sfí'

Üúg¾ m‚jqvhla ksl=;a lrñka ckdêm;s udOH wxYh mjikafka" wdKavqldrjreka fofokdf.a b,a,d wiaùfï ,sms ckdêm;sjrhd úiska Ndr .kq ,enQ njhs'