වසර 9කට පසු සක්විති රණසිංහ ඇප මත නිදහස්

kvq ;=kla iïnkaOfhka jir kjhlg wdikak ld,hla rlaIs; nkaOkd.dr .; lr isá ilaú;s yjqisx wekaâ lkaiag%laIka iud.fï wêm;s pkaok úrl=udr fyj;a ilaú;s rKisxy keue;a;d wem u; uqodyeÍug fld<U uydêlrKh kshu l<d'

Y%S ,xld uy nexl=fõ wkque;shlska f;drj kS;s úfrdaë uQ,H wdh;khla mj;ajdf.k hdu iy uyck;djf.ka remsh,a fldaá 162 lg wêl uqo,a ;ekam;= ,nd f.k tajd idjoH mßyrKh lsÍu we;=¿ fpdaokd hgf;a kvq ;=kla iïnkaOfhka jir kjhlg wdikak ld,hla ilaú;s rKisxy rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;snqKd'

2006 jif¾ fkdjeïn¾ ui 01 jkod iy 2008 jif¾ iema;eïn¾ ui 31 jeksod olajd ld,iSudj ;=< Y%S ,xld uy nexl=fõ wkque;shlska f;drj ilaú;s yjqisx wekaâ lkaiag%laIka kñka uQ,H iud.ula mj;ajdf.k f.dia tys ;ekam;a lr ;snq uyck;djg wh;a remsh,a fldaá 162 lg wêl uqo,la idjoH mßyrKh lsÍu we;=¿ fpdaokd iïnkaOfhka kS;sm;sjrhd úiska ilaú;s rKisxy we;=¿ msßilg tfrysj fld<U uydêlrKh yuqfõ kvq ;=kla f.dkq lr ;snqKd'

tu kvq iïnkaOfhka remsh,a ,laI 5 ne.ska jQ uqo,a wem iy remsh,a ,laI 25la ne.ska jQ YÍr wem folla u; fuu ú;a;slre uqodyeÍug fld<U uydêlrK úksiqre YIS ufyakaøka uy;d kshu lf<a''

tfukau ;j;a kvqjla i|yd remsh,a ,laIhl uqo,a wem iy remsh,a ,laI 25la ne.ska jQ YÍr wem folla u; ú;a;slre uqod yeÍugo fld<U uydêlrK úksiqre Oïñl .fkafmd, uy;d úiska kshu l<d''