නැවත තරග කරනවද කියලා තීරණයක් තවම නෑ

bÈßfha§ meje;afjk ckm;sjrKh i|yd ;r. lrkjdo hkak ;ju ;SrKhla f.k fkdue;s nj ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mejeiSh'

bka§h ixpdrhl ksr; ckm;sjrhd wo ^31od& kjÈ,a,s kqjr meje;s udOH idlÉPdjl§ fï nj i|yka lr ;sfí'

ta .ek ;SrKhla .ekSug lsisu yÈiaishla ke;s nj;a Tyq m%ldY lr ;sfí'