ලේක්හවුසියෙන් විජයදාසට කෝටි 50ක වන්දියක්

iSudiys; tlai;a m%jD;a;s m;% iud.u ^f,alayjqia& ish mqj;am;a uÕska m%ldYhg m;alrk ,o wi;H mqj;la uÕska wdpd¾h úchodi rdcmlaI uy;df.a lS¾;shg ydks muqKqjd we;ehs ks.ukh l< fld<U Èid wêlrKh" tu ydksh mQ¾K lsÍu i|yd ta uy;dg remsh,a fldaá 50l jkaÈhla f.jk f,ig tlS wdh;khg lrk ,o ksfhda.h niakdysr m<d;ano isú,a wNshdpk uydêlrKh úiskao Bfha ^30od& wkqu; lrkq ,eîh'

fld<U Èid wêlrKh ish ksfhda.h ksl=;a fldg we;af;a 2013'07'05 jeks Èk jk w;r tu ;Skaÿjg wNsfhda. lrñka wdh;kh úiska f.dkqlr ;snQ wNshdpkh úNd. l< m<d;ano wNshdpk uydêlrKh Bfha Èid wêlrK ;Skaÿj ksrjoH nj m%ldY lrñka tlS wNshdpkh bj; oukq ,eîh'

wNshdpkh uÕska m%ldY fldg ;snqfKa kvq úNd. i|yd wdh;kfha kS;s{jßh ;udg ,eî ;snQ fkd;Sish m%ldrj wxl 01 úksYaph Yd,dfõ /£ isáh§ wxl 03 Yd,dfõ kvqj le|jd ;u ksfhdackh fkdue;s fyhska tal md¾Yaúlj ^h-kpmnr& kvq úNd.h wdrïN fldg mj;ajdf.k f.dia kvq ;Skaÿj m%ldY fldg we;s neúka tu ;Skaÿj bj;oud kvqj h<s úNd.hg .kakd f,igh'

tfy;a fld<U Èid wêlrKfha kS;s{jrekaf.a myiqj ;ldu mj;ajdf.k hk oekaùï mqjrefjys tÈfkod ta ta kvq úNd. isÿjk wêlrK Yd,d wxl meyeÈ,sju m%o¾Ykh flfrk neúka kS;s{jßh fjk;a Yd,djl /£ isàu wehf.a fkdie,ls,su;a Ndjh ñi w;miqùula f,i ms<s.; fkdyels neúka wNshdpkh m%;slafIam lrk nj m<d;ano isú,a wNshdpk uydêlrKh ish ;Skaÿfjka m%ldY fldg we;'

m<d;ano isú,a wNshdpk uydêlrK úksiqre tï' ffjoH;s,l uy;d úiska ,shk ,o uqøs; msgq 06lska hq;a kvq ;Skaÿj isú,a wNshdpk uydêlrK úksiqre iS'mS' lS¾;sisxy uy;df.a tlÕ;ajfhka talu;sl ;Skaÿjla f,i m%ldYhg m;aúh'

úchodi rdcmlaI uy;d fjkqfjka kS;s{ iq.;a l,afoard uy;d iuÕ kS;s{ ik;a úfÊj¾Ok uy;df.a Wmfoia mßÈ ckdêm;s kS;s{ frdfïIa o is,ajd uy;d fmkS isá w;r" tlai;a m%jD;a;s m;% wdh;kh fjkqfjka kS;s{ tia' fiarisxy uy;añh iuÕ kS;s{ ixch fldä;=jlal= uy;d wNshdpkd úNd.fha§ lreKq oelaùh'