රතන හිමියෝ උපවාසයක් අරඹති

wdKavqldr ysianq,a,d"  wdKavqldr widoa id,s iy wud;H ßIdâ nÈhq§ka hk wh ckm;s úiska fkrmd oeñh hq;= nj;a ta i|yd meh 24 l ld,hla ,ndfok nj;a ñka by; okajd ;snQ mQcH w;=r,sfha r;k ysñhka tfia fkdjqfKd;a uymdf¾ isg ,xldfõ md,kh wrUk njg ;¾ckh lr ;snq‚'flfia fj;;a tu wNsfhda.hg ckm;sf.ka lsisÿ m%;spdrhla fkd,enq‚'

ta wkqj Bfha 30 iji úYd, fohla isÿjkq we;s njg udOH u.ska wk;=re yÕjd ;snq‚'flfia fj;;a tjekakla isÿ fkdjQ w;r r;k ysñhka miqj mejiqfõ ish m%;s l%shdud¾.h wo ^31& g l,a oeuQ njhs' ta wkqj
md¾,sfïka;= uka;%S mQcH w;=r,sfha r;k ysñfhda wo ^31& uykqjr Y%S o<od ud<s.h bÈßmsg§ Wmjdihla wdrïN l<y'

o<od ud<s.h wi< WoHdk wx.kfha ysñhka ;j;a msßila iu. fuu Wmjdifha fhfokq PdhdrEm j, oelafõ'