ජූනි: 02 සිට ජූනි: 08 තෙක්ඔ බට කොහොමද?

fïI
w¨‍;a ñ;%hka ,efí

,.akdêm;s l=c" rdyq ;=kajekafkah' i÷" isl=re ,.akfhah' .=re jl%j wfÜ isg ,.akh olS' iq¿ ndOd we;;a jD;a;Sh iy /lshd lghq;=j, § lsishï uÜgul ÈhqKqjla ,nhs' ish W;aidyh iy lemùu ;=< id¾:l m%;sM, ,nhs' ñ, uqo,a ,eîu w;ska hym;a jqj o úhoï mlaIh by< hhs' f.orfodr lghq;= iy hq.Èúh iïnkaO lghq;=j, § ;rula nqoaêu;aj o" úuis,su;aj o l%shd l< hq;=h' orejkaf.a lghq;= hym;ah' wOHdmk lghq;=j, kshqla; whg Y=Nhs' ;udf.a YÍr fi!LHh .ek m%fõiï jkak' kyr iakdhq ÿ¾j,;dj,g bv mj;S' wd.ñl wxYhg keUqrej l%shd lrkq we;'

ch j¾Kh- r;=" wxlh- 09" Èkh- i÷od

jDIN
ndOd .eg¨‍

,.akdêm;s isl=re i÷ 12h' rú ,.akfhah' l=c" rdyq 2 o" Yks" fla;= 8 o" .=re yf;a o .uka .kS' tu .%y f.daprh ie,lSfï § ndOd wjysr;d .eg¿ Woa.; fõ' tu ksid b;d l,amkdldÍj o nqoaêu;aj o l%shd l< hq;=h' fkdtfia kï wdl+,;d jHdl+,;d u;= l< yelsh' jD;a;Sh iy /lshd lafIa;%fha § l,amkdldÍ jkak' ñ, uqo,a ,eîu w;ska jqj o t;rïu Y=Nodhl ke;' úhoï mlaIh by< hhs' f.orfodr lghq;= flfrys wjOdkfhka l%shd l< hq;=hs' bf.kSïj, fh§ isák whg ish W;aidyh ;=< id¾:l m%;sM, ,eìh yelsh' WIaKdêl frda." uq;%d fodaI" f,a ¥IHdndO hkdÈfhka m%fõiï jkak'

ch j¾Kh- ks,a" wxlh- 06" Èkh- isl=rdod

ñ:qk
ñY%m,hs

,.akdêm;s nqO" l=c" rdyq ,.akfha o Yks" fla;= 7 o" .=re jl%j yfha o f.daprh fõ' tu .%y f.daprh .ek ie,lSfï § jD;a;Sh iy /lshd lghq;=j, § Wiia ks,OdÍka iuÕ lghq;= isoaO lsÍfï § l,amkdldÍ jkak' wdodhï ,eîu hym;a jqj;a wkfmalaIs; isoaë biau;= ùfuka úhoï by< hhs' ñ, uqo,a iïnkaO lghq;= lsÍfï § ie,ls,su;a jkak' flaka;s hhs' ;o f,i fldamhg o m;a jk ksid f.orfodr lghq;=j, § m%fõiï jkak' nqoaêu;aj l%shd l< hq;=hs' orejkaf.a lghq;= flfrys wjOdkfhka hq;=j l%shd lrkak' wOHdmk lafIa;%fha § úfgl miq.dó jd;djrKhka we;s fõ' jeàï" ;e<Sï" hkdÈfhka m%fõiï jkak'

ch j¾Kh- fld<" wxlh- 05" Èkh- nodod

lgl
l%ufhka hym;a

i÷" isl=re oyfhah' rdyq" l=c" nqO 12 isà' Yks" fla;= 6 fõ' fuu .%y f.daprh ie,lSfï § ;udf.a lghq;= id¾:l lr.; yelafla ish W;aidyh iy lemùfuks' jD;a;Sh iy /lshd lghq;=j, § wkHhkaf.a wdOdrh Wmdlrh ,nd.ekSu ;rula wiSre fõ' ñ, uqo,a ,eîu w;ska hym;ah' wdodhï ,enqK o uqo,a b;sß lr.ekSu ;rula wiSre fõ' f.orfodr lghq;=j, § fukau hq.Èúh iïnkaO lghq;=j, § bjiSfuka o nqoaêu;aj o l%shd lsÍu ;=< id¾:l m%;sM, ,eìh yelsh' orejkaf.a lghq;= Wfoid ld,h;a" Okh;a" Y%uh;a jeh fõ' wOHdmk wxYj, kshqla; whg w¨‍;a úIhhka bf.kSug wjia:dj ie,fia'

ch j¾Kh- l%Sï" wxlh- 02" Èkh- i÷od

isxy
ndOd we;

,.akdêm;s rú l¾uia:dkfhah' i÷" isl=re Nd.Hia:dkfhah' Yks" fla;= miajekafkah' fuu .%y f.daprh ie,lSfï § W;aidyfhka l%shd l< hq;=hs' jD;a;Sh iy /lshd lghq;= lrf.kh hEfï § ndOd we;s l<;a ish W;aidyh ;=< id¾:l m%;sM, ,eìh yelsh' hq. Èúh iïnkaO lghq;= lrf.k hEfï § bjiSfuka o nqoaêu;aj o l%shd lrkak' orejkaf.a lghq;= flfrys wjOdkfhka isáh hq;=h' wOHdmk wxYj, l%shd lrk whg ish W;aidyh ;=< w¨‍;a úIhhka yeoEßh yelsh' .=ma; Ydia;%Sh lghq;= fukau m¾fhaIK lghq;=j,g Y=Nodhl fõ' f,a ¥IHdndOj,ska m%fõiï úh hq;=hs'

ch j¾Kh- r;=" wxlh- 01" Èkh- bßod

lkHd
fjf<|dfuka jdis

,.akdêm;s nqO" rdyq" l=c l¾uia:dkfhah' rú kjfha o" i÷" isl=re wfÜ o" Yks" fla;= 4 o .uka .kS' tu .%y f.daprh .ek ie,lSfï § jD;a;Sh iy /lshd lafIa;%j, § wkHhkaf.a iyfhda.h iy Wmldrh ,eîu ;rula m%udo fõ' flfia jqj;a ish W;aidyh ;=< id¾:l m%;sM, ,nhs' wd¾Ól jYfhka Y=Nhs' fjf<| jHdmdrj, fh§ isák whg jdis f.k foa' f.orfodr lghq;= hym;ah' iuÕsh iduhg ndOd t,a, fkdfõ' orejkaf.a lghq;= flfrys ;rula wjOdkfhka isáh hq;=hs' wOHdmk lghq;=j, fh§ isák whg hym;ah' ish W;aidyh ;=< id¾:l m, ,nhs'

ch j¾Kh- fld<" wxlh- 05" Èkh- nodod

;=,d
ñY%m,

,.akdêm;s isl=re" i÷ yf;a fõ' Yks" fla;= ;=fkah' l=c" rdyq kjfhah' tu .%y msysàï ;=< ;udf.a lghq;= hym;a jqj;a úáka úg ndOd wjysr;d u;= l< yelsh' jD;a;Sh iy /lshd lghq;=j, § wkHhkaf.a iyfhda.h Tn n,dfmdfrd;a;= jk ;rug id¾:l fkdfõ' l,amkdldÍ jkak' wd¾Ól jYfhka Y=Nhs' fjf<| jHdmdrj, fh§ isák whg hym;ah' jdis f.k foa' f.orfodr lghq;= fukau hq.Èú lghq;= hym;ah' iuÕsh iduh iqrlaIs; fõ' orejkaf.a lghq;= idudkH wkaoug isÿ fõ' wOHdmk lghq;=j, fh§ isák whg ish W;aidyh ;=< id¾:l fõ' YÍr fi!LHh .ek m%fõiï jkak'

ch j¾Kh- ks,a" wxlh- 06" Èkh- isl=rdod

jDYaÑl
ndOd mj;S

,.akdêm;s l=c" rdyq" nqO wfÜ isà' Yks" fla;= fojekafkah' i÷" isl=re yfhah' tu msysàï ;=< ;udf.a lghq;=j,g ndOd wjysr;d biau;= lrkq we;' tu ksid lghq;=j, § b;du nqoaêu;aj o" l,amkdldÍj o l%shd l< hq;=hs' jD;a;Sh iy /lSrlaId lghq;=j, § m%fõiï jkak' Wiia ks,OdÍka iuÕ lghq;= lsÍfï § m%fõiï úh hq;=hs' wd¾Ólh hym;ah' wdodhï ,enqK o úhoï by< hhs' .Dy Ôú;h iy hq. Èúh iïnkaO lghq;=j, § m%fõiï úh hq;=h' úfgl iuÕsh iduhg ndOd f.k fokq we;' wOHdmk lghq;=j, kshqla; whg w¨‍;a úIhhka bf.kSug wjldY mj;S' WIaKdêl frda." f,a ¥IHdndO we;s úh yelsh'

ch j¾Kh- r;=" wxlh- 09" Èkh- n%yiam;skaod

Okq
ñY%m,hs

,.akdêm;s .=re jl%j 12 o" Yks" fla;= ,.akfha o" l=c" ryq" nqO 7 o .uka .kS' tu .%y msysàï ;=< fuu ld, iSudj ;=< ium,odhl ;;a;ajhla Wod lrhs' jD;a;Sh iy /lSrlaId lghq;= lrf.k hEfï § ndOd wjysr; .eg¨‍ u;= l< yelsh' Wiia ks,Odßka iuÕ lghq;= lsÍfï § l,amkdldÍ jkak' wd¾Ól jYfhka t;rïu whym;a fkdfõ' úúO lafIa;%hkag fhduq ùu ;=< wd¾Ól ,dN ,nhs' f.or fodr lghq;= iy hq.Èúh iïnkaO lghq;=j, § ie,ls,su;a jkak' orejkaf.a lghq;= flfrys jeä wjOdkfhka hqla;j l%shd l< hq;=hs'

ch j¾Kh- rkajka" wxlh- 03" Èkh- n%yiam;skaod

ulr
jdis ,efí

,.akdêm;s Yks" fla;= 12 o" .=re 11 o" rdyq" l=c yfha o .uka .kS' tu .%y f.daprh ;=< jD;a;Sh iy /lSrlaId lghq;= id¾:l lr.kS' wkHhkaf.a iyfhda.h ,eîu ;=< ;udf.a lghq;= id¾:l fõ' wd¾Ól jYfhka Y=Nhs' úúO wxYhkag fhduq ùfuka jdis ,efí' f.orfodr lghq;= hym;ah' iuÕsh iduh iqrlaIs; fõ' orejkaf.a lghq;=j, lsishï wkaoul ÈhqKqjla ,nhs' wOHdmk wxYj, fh§ isák whg Y=Nhs' ish W;aidyh ;=< id¾:l m%;sM, ,nhs' reêr mSvkh" yDo.; mSvd" f,a ¥IHdndO" nvje,a wdY%s; frda.dÈfhka m%fõiï jkak'

ch j¾Kh- ks,a" wxlh- 06" Èkh- fikiqrdod

l=ïN
úhoï wêlhs

,.akdêm;s Yks" fla;= 11 o" l=c" rdyq" nqO 5 o .=re 10 o .uka .kS' tu .%y f.daprh ;=< ;udf.a lghq;= lrf.k hEfï § úáka úg ndOd wjysr;d u;= fõ' wkHhka iuÕ lghq;= lsÍfï § l,amkdldÍ jkak' wd¾Ól jYfhka t;rïu hym;a ke;' wdodhï ,enqK o úhoï wêlhs' ñ, uqo,a r|jd ;nd.ekSu wiSrehs' f.orfodr fukau hq.Èúh iïnkaO lghq;=j, § jeä uykaishla oeÍug isÿ fõ' orejkaf.a lghq;= Wfoid jvd;a fjfyiSug isÿ fõ' wOHdmk lafIa;%fha fh§ isák whg iq¿ miqnEï fmkajhs' WIaKdêl frda." ffjria frda.dÈfhka o m%fõiï jkak'

ch j¾Kh- ks,a" wxlh- 08" Èkh- fikiqrdod

ók
Y=Nd’Y=N ñY%hs

,.akdêm;s .=re kjfha o" Yks" fla;= 10 o l=c" rdyq 4 o .uka lrhs' tu .%y f.daprh ie,lSfï § ;udf.a lghq;= bIag isoaO lr.; yelafla ndOd iys;jhs' /lshd lafIa;%fha § Wiia ks,OdÍka iuÕ lghq;= lsÍfï § l,amkdldÍ jkak' wdodhï w;ska hym;a jqj o úhoï mlaIh by< hhs' f.orfodr iy hq.Èúh iïnkaO lghq;= lsÍfï § bjiSfuka o" nqoaêu;aj o l%shd lrkak' ;o f,i fldamhg m;ajk ksidh' tksid iuÕsh iduhg ndOd fõ' orejkaf.a lghq;= Wfoid ld,h;a" Okh;a" Y%uh;a jeh fõ' wOHdmk lghq;=j, § Wkkaÿ jkak'

ch j¾Kh- rkajka" wxlh- 03" Èkh- n%yiam;skaod