ගමන් බලපත් ගාස්තු ඉහළට

2019 whjeh fhdackd wkqj cqks ui 01 od isg .uka n,m;% .dia;= ixfYdaOkh lrk nj wd.uk yd ú.uk fomd¾;fïka;=j i|yka lrhs'

ta wkqj tlaÈk fiajdj hgf;a ,nd.kakd .uka n,m;a .dia;=j remsh,a 15000 olajd;a idudkH fiajdj hgf;a ,nd.kakd .uka n,m;a .dia;=j remsh,a 3500  olajd;a by< hEug kshñ;h'


kj .dia;= ixfYdaOkh

idudkH fiajdj remsh,a 3000 isg remsh,a 3500 olajd

 jhi wjqreÿ 16g wvq orejkakag jir ;=kla j,x.= n,m;% i|yd ^idudkH fiajdj& remsh,a 2000 isg remsh,a 2500 olajd

tlaÈk fiajdj remsh,a 10000 isg remsh,a 15000 olajd

jhi wjqreÿ 16g wvq orejkag jir ;=kla j,x.= n,m;%hla ksl=;a lsÍug ^tlaÈk fiajd& remsh,a 5000 isg remsh,a 7500 olajd

fjkialï isÿlsÍug tla fjkialula i|yd remsh,a 500 isg remsh,a 1000 olajd