හම්බන්තොට බුදුපිළිම දෙකකට දැඩි හානි

yïnkaf;dg rejkamqr Wmr;k fn!oaO uOHia:dkfha bÈßmsg  nqÿ ueÿf¾ ;snq wä ;=kla muK Wi nqÿms<su jykafia fokula i|yd Bfha ^30& iji lsishï wfhl= úiska ydks lsÍu iïnkaOfhka yïnkaf;dg uq,ia:dk fmd,Sish fï jkúg mÍlaIKhla wdrïN  lr ;sfí '

wod< nqÿ l=áfha ;snQ nqÿms<su jykafia fokula i|yd  fufia ydks lr ;sfnk nj tu fn!oaO uOHia:dkfha  jev jik ysñhka úiska  yïnkaf;dg uq,ia:dk fmd,Sish fj; lrk ,o meñ‚,a,lg wkqj fuu mÍlaIKh wdrïN  lr ;sfí '


fuu lghqla; ljqreka l=ula wruqKq lrf.k isÿl, l%shdjlao hkak fuf;la wkdjrK lr f.k fkdue;s nj;a ta iïnkaOfhka fmd,Sish mq¿,a mÍlaIKhla wdrïN  lr ;sfnk nj;a l< úuiSul§ Wiia fmd,sia ks,Odßfhl= mejiSh '

 tfukau fï jkúg tu m%foaYhg oeä fmd,sia yd yuqod wdrlaIdj fhdojd we;'