ජනපතිගෙන් හිස්බුල්ලාට නව තනතුරක්

wdKavqldr tï't,a'ta'tï ysianq,a,d uy;d ;%sl=Kdu,h" uvl,mqj yd wïmdr  hk Èia;%slalhkays Èia;%sla iïnëlrK lñgqj, iu iNdm;sjrhd f,i ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d úiska m;alrkq ,en ;sfí'

kef.kysr m<df;a isÿflfrk ixj¾Okh .ek fidhd n,d tajd läkï lsßu fjkqfjka  fuu m;aùu ,nd§ ;sfí'

kj m;alsßu;a iuÕ ;%sl=Kdu,h Èia;%slal iïnkaêlrK lñgqfõ kj /iaúu  ,nk cqks 10 od ;%sl=Kdu, Èidm;s ld¾hd, Y%jkd.drfha § meje;aùug kshñ;hs'

;%sl=Kdu,h Èia;%sla iïnkaêlrK lñgqfõ iu iNdm;sjreka f,i jrdh yd kdúl  lghq;=  ksfhdacH weue;s tï'ta'tï'uyrema yd md¾,sfïka;= uka;%S  wd¾'iïnkaOka hk uy;ajre oekg lghq;= lrhs'