ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය හෙට ඇරැඹේ

l%slÜ l%Svlhkaf.a fukau l%slÜ rislhkaf.a o yoj;a WKqiqï lrñka cd;Hka;r tlaÈk l%slÜ msáfha f,dal Y+rhka fidhd isjq jirlg jrla meje;afjk ;r.dj,sh fyg ^30& tx.,ka;fha iy fõ,aifha§ wdrïN fjhs' 1975 jif¾ rgj,a 8l iyNd.s;ajfhka wdrïN jQ ;r.dj,sh fujr meje;afjkafka 12 jeks jrgh'

tod isg

ksudjQ f,dal l=i,dk ;r.dj,s 11ka 5l§ Y+rhka ùug Tiag%ේ,shdj iu;ajQ w;r Tjqka fï ish¿u ;r.dj,sh ksfhdack lf<ah' tx.,ka;h" bkaÈhdj" kjiS,ka;h" mdlsia;dkh" Y%S ,xldj iy ngysr bka§h fldfoõ ms, wLKavj f,dal l=i,dk ;r.dj,s ksfhdack lr ;sfí' fldfoõ ms,g iDcqju fujr ;r.dj,shg tlaùfï wjia:dj wysñjQ w;r Tjqka iqÿiqlï ,eîfï ;r.dj,sfha wkqY+rhka f,iska tlaúh' ol=Kq wm%sldj jir 1992 isg fï olajd f,dal l=i,dk ;r.dj,sh ksfhdackh lrk w;r 1983 jif¾ isg 2015 olajd wjia:d 9l§ f,dal l=i,dk ksfhdackh l< isïndífõ ms,g fujr wjia:dj wysñúh'


l=i,dkh

f,dal l=i,dk wdrïNl ;r.dj,sfha isg 1996 olajd uq,a ;r.dj,s yfha§ f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha Y+rhkag msßkefuk l=i,dkh ;r.dj,shg wkq.%dyl;ajh ,ndfok iud.fï kñka kï lr ;sì‚' tfy;a 1999 jif¾ isg fï l=i,dkh cd;Hka;r l%slÜ ljqkais, ^whs'iS'iS'& l=i,dkh f,i kï lr ;sfí'

fuys ^whs'iS'iS'& uq,a l=i,dkh whs'iS'iS' úiska ;ndf.k ;sfnk w;r Y+rhkag msßkuKqfha tys wdlD;shls'

lKavdhï 10hs

fujr f,dal l=i,dk ;r.dj,shg tlajk lKavdhï m%udKh 10ls'

2017 jif¾ iema;eïn¾ ui jkúg cd;Hka;r tlaÈk msáfha fYa‚.; lsÍï j, bÈßfhka miqjq lKavdhï 7 iDcqj ;r.dj,shg iqÿiqlï ,enQ w;r i;aldrl;ajh orK rggo wjia:dj ysñfjhs' ta wkqj rgj,a 8la tlajk w;r isïndífõysÈ meje;s iqÿiqlï ,nd.ekSfï ;r.dj,sfha Y+rhka iy wkqY+rhkao tlafjhs'

wjika jrg 2015 meje;s ;r.dj,shg fukau 2011" 2003 ;r.dj,shkag tlajQfha lKavdhï 14la ne.sks' 2007 jif¾ jeäu lKavdhï ixLHdjla f,i rgj,a 16la tlajQ w;r 1996 iy 1999 lKavdhï 12la" 1992§ lKavdhï 9la iy 1975 isg 1987 olajd ;r.dj,sh 4 g lKavdhï 8 ne.ska tlaj ;sì‚'

m%;sjd§ka 9la

f,dal l=i,dk b;sydifha m<uq jrg lKavdhï 10la tlajk neúka ñka fmr meje;s ldKav follska ;r. jÈk wdlD;sh fujr bj;a lr ;sfí' ta wkqj rjqka frdìka l%uhg ;r. meje;afjk w;r iEu lKavdhulau wfkla lKavdhï 9 iu.ska ;r. je§ug kshñ;h' tys§ m%ido ,l=Kq igyfka bÈßfhka miqjk lKavdhï 4 wjika mQ¾j jghg iqÿiqlï ,nkq we;' ta fya;=fjka fujr ;r.dj,sfha jvd jeä ;r.ldß;ajlska oel.ekSug yelsjkq we;ehs cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,fha woyihs'

fvd,¾ ñ,shk 10l ;E.s

fujr f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfha ;Hd. i|yd cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h fjkalr we;s uq¿ uqo, wfußldkq fvd,¾ ñ,shk 10ls' tys§ Y+rhkag ñ,shk 4la ysñjk w;r wkqY+rhkag ysñjk uqo, ñ,shk 2ls' wjika mQ¾j ;r.fha ch.%dylhka wjika ;r.hg msúfik w;r tu jgfha mrdð;hkag fvd,¾ ,laI 8 ne.ska msßkefï' uQ,sl jgfha ;r. ch .kakd lKavdhulg fvd,¾ 40000 ne.ska ysñjk w;r tys uq¿ uqo, ,laI 18ls' uQ,sl jgfhka bj;ajk lKavdhï j,g ^lKavdhï 6& fvd,¾ ,laIh ne.ska msßkefukq we;'

Y+rhkag ñ,shk 4hs

;r.dj,sfha ch.%dylhkag b;sydifha msßkeuqKq by<u ;Hd. uqo, ,nd §ug cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h ;SrKh lr ;sfí' ta wkqj fujr lsre< Èkd .kakd lKavdhug ;Hd. f,i wfußldkq fvd,¾ ñ,shk 4la msßkeóug kshñ;h' th wdikak jYfhka Y%S ,xld remsh,a j,ska fldaá 70lg wêl uqo,ls'

l%Svdx.K 11la

tx.ka;fha i;aldrl;ajfhka meje;afjk fï ;r.dj,shg ;r. 48la we;=<;a fjhs' tu ;r. l%Svdx.K 11l§ meje;aùug kshñ;h' Bg uQ,sl jgfha ;r. 45la" wjika mQ¾j ;r. 2la iy wjika uyd ;r.h iu.ska we;=<;aj we;s iïmQ¾K ;r. ixLHdj 48ls'

l%slÜ l%Svdfõ rka fofjd, f,i ye¢kafjk ,kavkayS f,daâia l%Svdx.Kh iu.ska flkskagka ´j,a" n¾ñkayEï yS tÊneiagka" ldä*a yS fid*shd .dâkaia" fpiag¾ ,S iag%SÜ yS .Õnv l%Svdx.Kh" ,Sâia yS fyäka,s" uekafpiag¾ yS ´,aâ g%e*¾â" fkdákayeïYh¾ yS g%fkaÜ ì%Ê" ioïiagka yS frdaia fnda,a l%Svdx.K j,g wu;rj ì%iag,a iy gjqkagkaj, m<d;ano l%Svdx.Kj,§;a ;r. meje;afõ'