වකුගඩු ආබාධය නිසා තාත්තාට අමාරුවුණා - ප්‍රතිභා

Bfha ^27& Ôú;fhka iuq.;a m%ùK rx.k Ys,amS .dñŒ fyÜáwdrÉÑ uy;df.a foayh fï jkúg kdj,  rdc.sßh fldiaj;a; mdf¾ msysá ksjfia ;ekam;a lr ;sfí'
ñhhk úg 68 jk úfhys miqjQ ta uy;d wjika ld,fha jl=.vq wdndOhlska fm¿Kq w;r Tyqg jl=.vq noaOhlao  isÿ lr ;snq‚' kuq;a tu noaOfhka miq Tyqg úúO ixl+,;d u;=jQ nj mjqf,a wh okajd ;sfí'  


óg ál l,lg fmr isÿl< jl=.vq noaO lsÍfï Y,Hl¾ufhka miqj we;s jQ frda.S ;;a;ajhla ish mshdf.a urKhg fya;= jQ nj foore mshl= jQ .dñŒ fyÜáwdrÉÑ uy;df.a Èh‚h m%;sNd fyÜáwdrÉÑ udOH fj; okajd ;sfí'

Tyqf.a frda.S ;;ajh u; fld<U cd;sl frday,g we;=<;a lrk ,ÿj Bfha ñh.sfhah' .dñŒ fyÜáwdrÉÑf.a Èh‚h m%;sNd ke.S tk ks<shls' mq;= m%lg ãfÊ jdok wdh;khla mj;ajd hkafkls'

fld<U kd,kaod úoHd,fha bf.kqu ,nd ÿïßh fomd¾;fïka;=fõ ;dla‍I‚l ks,Odßfhl= f,i fiajh lr ;snQ .dñŒ fyÜáwdrÉÑ uy;d kdgH l,djg uq,§ úfkdaodxYhla f,i iïnkaOjQ w;r miqld,Skj jD;a;Sh rx.k Ys,amsfhl= njg m;a úh'

‘hfYdardjh’ fg,s kdgHfha iqksu,a f,i ys;=jlaldr mqf;l= f,i Tyq rÕmE pß;h fndfyda whf.a u;lfha /fËkakla úh' ‘ovìu’ fg,s kdgHfha Tyq rÕmE ukao nqoaêlhl=f.a pß;h ksid iqu;s fg,s iïudk Wf<f,a fyd|u k¿jd f,io Tyq wNsfIal ,enqfõh'