ඥානසාර හිමි නිදහස් කිරීමට එරෙහිව ජිනීවාහිදී උද්ඝෝෂණ

.,f.dvw;af;a {dkidr ysñhkag ckdêm;s iudj §u iïnkaOfhka m‍%xYfha isák ;õysoa cud;a ls‍%hdldÍka ;sfokl= m‍%uqL 30 lf.ka iukaú; msßila ^28 od& ðkSjd udkj ysñlï ljqkais,h wìhi§ úfrdaO;djla meje;ajQy'fuys§ tu ckdêm;s iudj wj,x.= lrk fuka YS‍% ,xld rchg oekqï fok f,i o Tjqyq udkj ysñlï flduidßia ñfp,a nep,Üf.ka b,a,d we;'

fuu úfrdaO;dj fj; ðkSjd kqjr isák fudfrdlaflda msßila o YS‍% ,dxlsl uqia,sïjreka f,i olajñka f.kú;a ;sfí'

fuu úfrdaO;djh fufyh jQ ;õysoa cud;a ls‍%hdldÍka lõoehs ðkSjdys YS‍% ,dxlslhka y÷kdf.k we;'

lS¾;s j¾Kl=,iQßh