කැලණිය සරසවිය වසා දැමේ

rd.u ffjoH mSGh yer le,‚h iriúfha ish¿u mSG wo^30& fmrjre 10'00 isg ;djld,slj jid oeóug md,kdêldßh ;SrKh lr ;sfí'

rfÜ mj;sk wdrlaIl ;;ajh fya;=fjka úYaj úoHd, mßmd,kh wdrlaIdj iïnkaOfhka .;a we;eï ;SrK j,g iq¿ YsIH lKavdhï lsysmhlska t,a, jq úfrdaO;d fya;=fjka fuu ;SrKh md,kdêldßh úiska f.k we;' 

úYaj úoHd,h kej; újD; lrk Èkh miqj oekqï fokq we;'

flfia fj;;a úYaj úoHd,h u.ska mj;ajk i;s wka; mdGud,d iqmqreÿ mßÈ meje;afjk nj o md,kdêldßh mjihs'