මඩකලපුවේ පාසල් ගණනාවක් හිස්බුල්ලා නමට ලියා ගනී

kefÕkysr m<df;a wdKavqldr tï' ta' t,a' tï' ysianq,a,d uy;d uvl,mqj uOHu wOHdmk l,dmh ;=< msysá kj mdi,a lsysmhla u ;udf.a kñka fukau ;u ìß|" mshd" uj iy mq;‍%hdf.a kñka kï lr f.k we;'

ta wkqj tu l,dmh ;=< fï jk úg mdi,a 61 la mj;sk w;r wÆ;ska bÈlsÍug ie,iqï lr we;s mdi,a lsysmhla u ish mjqf,a idudðlhkaf.a kñka kï lsÍu isÿlr we;s w;r" Bg wu;rj ksfhdacH weue;s wó¾ w,s" nIS¾ fia.=vdjqÙ hk foaYmd,k{hkaf.a kï j,ska o mdi,a lsysmhla u kï lr ;sfí'

ysianq,a,d uy;df.a mshd jk uyuqoa w,Sï" uj jk *d;sud" mq;‍%hd jk wyuÙ ysreIa hk whf.a kïj,ska mdi,a kï lr ;sîu úfYaI;ajhla nj tlai;a cd;sl mla‍I md¾,sfïka;= uka;‍%S uydpd¾h wdY= udrisxy uy;d lSh'

ta wkqj ld;a;kal=ä *d;sud nd,sld úoHd,h uj kñkao" ld;a;kal=ä uyuqoa w,Sï úid, mshd kñka o kï lr we;' Bg wu;rj ysianq,a,d uy;df.a kñka mdi,a lsysmhla u kï lr ;sfí'

ta uy;d wdpd¾h Wmdêh ,nd.;a miqj tla mdi,la wdpd¾h ysianq,a,d f,io kï lr we;s w;r chka;shdh wyuÙ ysreia úid,h f,i ish mq;‍%hdf.a kñka o mdi,la kï lr we;'