තවත් අවුරුදු පහකට ඉන්දියාව නරේන්ද්‍ර මෝඩිට

bka§h uy ue;sjrKfha wjika m‍%;sM, wkqj Ndr;Sh ck;d mla‍Ih m‍%uqL ikaOdkh wdik 351 la o" bka§h fldka.‍%ih m‍%uqL ikaOdkh wdik wkQ follao" wfkl=;a iq¿ mla‍I wdik 99 lao Èkdf.k ;sfí'

 ta wkqj bka§h ue;sjrK b;sydifha úYsIag;u ch.‍%yKh ysñlr .ksñka w.ue;s kf¾kaø fudaä bÈß mia jir i|yd h<s;a w.ue;sjrhd f,i m;aj isà'

 bka§h md¾,sfïka;=fõ nyq;rh i|yd wjYH jkafka wdik 272 la muKla jk w;r Ndr;Sh ck;d mla‍Ih yjq,aldr mla‍I fkdue;sj ;ksju wdik 303 la Èkdf.k ;sfí'

 bka§h fldka.‍%ifha kdhl rdyq,a .dkaê mrdch Ndr .ksñka ck;d ;SrKh ms<s.kakd nj;a Ndr;Sh ck;d mla‍Ihg iy w.ue;s fudaä yg iqnm;k nj;a mjid ;sfí'


modi2fujr bka§h uy ue;sjrKfhka ,o mrdch bka§h fldka.‍%ia mla‍Ihg fukau rdyq,a .dkaêg o oreKq mrdchls' rdyq,a .dkaêf.a óuq;a;djQ cjy,a,d,a fkare bkaÈhdfõ m<uq w.ue;sjrhd fukau jeäu ld,hla bkaÈhdj md,kh l< ;eke;a;dh' Tyqf.a ñ;a;ksh bkaÈrd .dkaê bkaÈhdfõ m<uq w.ue;sksh fukau bkaÈhdj fjkia l< kdhsldjls' rdyq,af.a mshd rdðõ .dkaê bkaÈhdfõ ,dnd,;u w.ue;sjrhdh' tfia ;sìh§ rdyq,a .dkaê ;u mrïmrdfõ Wreuhla jeks jQ W;a;¾ m‍%foaYfha wfu;s wiqk o mrdch úh' Ndr;Sh ck;d mla‍Ifhka Bg ;r. jeÿKq iañ;s‍% brd;s kue;s ckms‍%h ks<sh tu wdikh ch .;a;dh' flfia fj;;a flar<fha jhdkdÙ wdikh w;s úYd, jeä Pqkao m‍%udKhlska ch .kakg rdyq,a iu;a úh' wefu;s wiqk 2004 jif¾ isg jir 15 la ksfhdackh l< rdyq,af.a fujr mrdch fndfyda fokdf.a mqÿuhg fya;= úh'

 bka§h b;sydifha wfu;s wdikh óg fmr fldka.‍%ia mla‍Ihg wysñ jQfha wjia:d foll§ mu‚'

 fujr bka§hd uyd ue;sjrKfhaÈ ñ,shk 900 l ck;djla Pqkaoh §ug iqÿiqlï ,enQ w;r thska ishhg yegy;la Pqkaoh Ndú;d l<y'

 Ndr;Sh ck;d mla‍Ih cd;sl wdrla‍Idj yd oeä yskaÿ cd;sljdoh uq,a lrf.k ue;sjrK igk fufyhúh'

 ú/lshdj" f.dùkaf.a m‍%Yak fukau fudaä rcfha ¥IK jxpd uq,alrf.k bkaÈh fldka.‍%ih ue;sjrK igk fufyh úh'

 fï jkúg w.ue;s fudaä kj leìkÜ uKav,h f;dard .ekSfï lghq;= wdrïN lr we;'

 whym;a fi!LH ;;a;ajh ksid uqo,a weue;s Oqrfha fjkila isÿ fj;ehs wfmala‍Id flf¾'

 fï w;r mlsia;dkq w.ue;s bïrdka Ldka bka§h w.ue;sjrhdg iqn m;ñka bkaÈhdj iu. iduh mj;ajdf.k hEug wfmala‍Id lrk nj mjid ;sfí' w.ue;s fudaä o jydu Bg m‍%;spdr olajñka l,dmfha iduh yd ixj¾Okhg ;uka iEu úgu m‍%uqL;ajh ,nd fok nj mjid we;'

 fï w;r w.ue;s fudaä ch.‍%yKfhka miqj ck;dj wu;ñka mjid we;af;a fuu úYsIag ch.‍%yKh;a iu. wÆ;a bkaÈhdjla f.dvk.k njhs'