ලග්න හයකට සුබඵල දෙමින් කුජ මිථුනයට

j;auka .‍%y f.daprh wkqj .‍%y f,dj fikam;s fyj;a mqreI ldrl wÕyre .‍%yhd miq.sh ui 22 jk Èk isg jDIN rdYsh ;=< .uka .;a w;r" tu l=c .‍%y ;drldj uehs ui 07 jk l+c Èk fm'j 06'53 g nqO g wh;a ñ:qk rdYshg msúiq‚' tfiau uehs 08 yd 18 .‍%y hqoaOhkaf.ka nqO yd isl=re mrdchg m;aúh' fuu .‍%y ;;a;ajh fya;=fjka uehs 07 ;a cqks 22 ;a w;r ld,h ;=< kdhhEï" N+ñ lïmd" iq<s iq<x ;;a;aj" ßh wk;=re" yÈis wk;=re ;;a;ajhka" fya;=fjka ñksia Ôú; ydks ùï fukau .=jka hdkd wk;=re we;s ùfï wjodkula we;' fmdÿfõ .;a l, fuu .‍%y f.daprh wm rgg fukau f,dalhg wm, yd mSvdldÍ ;;ajhka Wod lrkq we;' uq¿ N+ñ ;,hgu wm, ld,hls' ck;djg hï mSvdldÍ ;;a;ajhkag uqyqK §ug isÿjk ld,hla jkq we;'


fuu .‍%y ;;a;ajh fya;=fjka jDIN" ñ:qk" isxy" lkHd" jDYaÑl yd Okq hk ,.akj,g uOHia: m‍%;sM, Wod jk w;r fïI" lgl" ;=,d" ulr" l=ïN yd ók hk ,.akj,g ;rula wiqn M, o Wod jkq we;'

l=ïN ,.ak flakaøh ysñ wm rg foi wjOdkh fhduq lsÍfï§ fuu ld,h ;=< 10 jekafka .=re jC%j;a 11 jekafka Yks jC%j;a l=c f.a 5 jekafka i;=re n,mEu;a" Yks yd fla;=f.a yd l=c yd rdyqf.a n,mEu;a fya;=fjka bÈß udi 2 lg wdikak ld,h ;=< wm rgg muKla fkdj uq¿ uy;a f,dalhgu hï ndOdldÍ ld,hlg uqyqK §ug isÿjkq we;' uyck;djg hï hï wiykldÍ ;;a;ajhkag ,laùug isÿjk ld,hls' iajdNdúl úm;a nyq,ju isÿ jk ld,hls' .xj;=r" kdhhEï" N+ñlïmd" iq<siq<x ;;a;aj uqyqÿ úm;a" yÈis wk;=re lemSfmfkk f,i j¾Okh jk ld,hls' ck;djf.a udkisl fi!uH;djh ì| jeàu fya;=fjka ck;dj w;r fkdfhla jix.; frda." m‍%pKav;ajh yd fkdikaiqka;d we;s jkq we;' úfYaIfhka mßmd,k lafIa;‍%fha yd wOHdmk lafIa;‍%fha .egÆ yd m‍%Yak nyq, jk ld,hls' Wiia m‍%N+kag fukau l=vd orejkag wm, odhlh' úfYaIfhkau wm rfÜ .j iïm;g wm,odhl jkq we;' mdi,a YsIH YsIHdjkag fkdfhla .egÆ yd lror we;s jkq we;' rg ;=< isÿjk uxfld,a, yd ñkSuereï yd ÿrdpdr by< hk w;r tajdg kS;sh C%shd;aul jkq we;' r:jdyk wk;=rej, lemS fmfkk jeäùula isÿjkq we;' wdydrmdkj, ñ, by< hkq we;'

fuu wm, ;;a;ajhkaf.ka ñ§ug wd.ñl ia:dk ;=< wd.ñl j;dj;aj, fh§u;a wl=i,a Wmojk lghq;=j,ska wE;aj l=i,a cks; jk lghq;=j, ksr; ùu;a" Od¾ñl Ôú; .; lsÍu;a bßod" wÕyrejdod yd Yksod hk Èkj, fndaê mQcd mj;ajd tu mska úIaKq" l;r.u" m;a;sks Ysj ^BYajr* foúhkag wkqfudaoka lsÍu;a b;du;a iqnodhl jkq we;'

fïI

wÆ;ska ksjdi bÈlsÍug yd foam< ñ,§ .ekSug fuu ld,h iqnhs' orejkaf.a m‍%Yak yd ta iïnkaO lghq;=j, § oeä w¾nqOldÍ ;;aj we;s jkq we;' ;r. úNd.j,ska ch ysñjk ld,hls' kvq ynj,ska ch .; yelsh' mmqfõ fiï wudre yd f,a iïnkaO frda.dndO we;súh yelsh' ux., lghq;= i|yd fuu ld, iSudj hï muKl hym;a ld,hls'

jDIN

wE; m<d;aj,g hEug isÿ jk w;r kslrefKa .uka ìuka fhfokq we;' úúOdldrfha krl fpdaokd t,a, úh yelsh' .=KO¾u ySk jk ld,hls' fuu ld,fha kEfhla fyda ys;j;=ka iu. wukdm ùug bv we;' n,dfmdfrd;a;= jQ Khla ,efnhs' ld¾h nyq, ld,hls' ifydaorhskag wiqN fjhs' flá .uka ìuka kï wêl fõú' úuis,su;a ùu jeo.;a' wk;=rej,g ,laúh yelshs' ifydaorhskag wiqN fjhs'

ñ:qk

Tnf.a mjqf,a fyda ys;jf;l=g we;sjk wikSm ;;a;ajhka ksid Tng fndfyda ld,h Y‍%uh" Okh ta fjkqfjka .; lsÍug isÿjkq we;' miq.sh Èkj, mej;s ndOd hï muKl bj;a fjhs' ;k;=re ,dN ,efnhs' Wiia wOHdmk lghq;= id¾:l jk w;r wÆ;ska wrUk lghqq;= kï fï ld,fha wid¾:l fõ' tfiau fï ld,iSudj ;=< YÍr fi!LH msßySug yelshdj mj;skjd' isf;a we;sjk udkisl wiykh ÿre fjhs' orejkaf.a ÈhqKqjg lghq;= fhfoa'

lgl

Ok ydks we;sjk ld,hls' uqyqfKa frda.dndO we;s jkq we;' wÆ;ska ksjdi bÈlsÍug yd foam< ñ,§ .ekSug;a fuu ld,h wiqnhs' úfoaY

.ukaj,g tla úh fkdyelsh' hï muKl mjq,a Ôú;h ;=< .egqï we;s jk w;r" ;u

iyldßhf.ka fyda iylref.ka Okh ,eîug o yelsh' kuq;aa thska m‍%n, .egÆ u;=jkq we;' fi!LH ;;a;ajh whym;ah'

isxy

yÈis .uka ìuka hEug ks;r wjia:dj ie,fik w;r jkaokd .uka yd ÿr .uka o fh§ug bv we;' tfiau Tn fuu ld,fha fkdìhj bÈßhg hk ld, iSudjls' Tng fuu ld,h ñY‍%M, odhl fjhs' ;k;=re ,dN yd Wiiaùï ysñh' .Dy Ôú;h uOHia:j .; fõ' fjkodg jvd fjfyi ù jevlsÍug isÿfõ' ìß| fyda ieñhd ksid Okhla ysñùug yelsh' wd.u oyug is; fhduqfõ' f,d;/qhs ch ,eîfï jdikdj;a ysñhs' úúOdldrfha .súiqïj,g t<öfï wjia:dj o fuu ld, iSudj ;=< Wod jkq we;'

lkHd

fuf;la ld,hla wvd,j mej;s hï hï ldrKd bgq jk ld,hls' újdy ndOd we;sùug bv we;' ifydaorfhl=g g wm,;djla fmfka' ,eîï wvd, jk ld,hls' foaYmd,kfha ksr; whg iqnodhl jkq we;' Tnf.a ckm‍%sh;dj by, hk ld,hls'

;=,d

yÈis .uka ìuka hEug ks;r wjia:dj ie,fik w;r w;r jkaokd .uka yd ÿr .uka o fh§ug bv we;' i;=re lrorhlska ch .; yelsh' n,dfmdfrd;a;= jQ Kh uqo,la ,eÇug yelsh' uq;‍%d wudre fyda fiïfrda. we;sùug bv we;' Tng fuu ld,h ñY‍%M, odhlfõ' wikSmj,ska hï iqjhla w;afõ' .DyÔú;h ;=< jeh mlaIh by< hkq we;' tÈfkod lghq;=j,§ hï wdfõ.YS,s ;;a;ajhla olakg ,efí' Wiia flfkl= fyda wi,ajdiSka iu. wukdm ùug bv we;'

jDYaÑl

orejkaf.a lghq;= j¾Okh jk w;r /qlshdfõ bÈß .ukg hï hï ndOd we;s úh yelsh' iudcfha ms<s.ekSu ke;s jk w;r Tng wi,ajeishkaf.ka kï fmdä fmdä ndOd o we;s úh yelshs' weiajy lgjy fodaI yg.ekSfï m‍%jK;djhla we;' frÈ ms<s yd jia;= ,dn ,efnk ld,hls' YÍrfha w,xldrhg wjYH foa ñ,§ .ekSug wjia:dj fkd,efnk w;r fuu ld,fha§ m‍%kS; riuqiq wdydr o t;rï fkd,eîfï yelshdj mj;S' kuq;a Tng f,d;/qhs jdikdj ysñh'

Okq

weia frda. yd uq;‍%d wudre we;s úh yelsh' fï ld,fha§ ;u YÍr fi!LH .ek úuis,su;a ùu jeo.;a' úfYaIfhka wyqfjkafka ke;s f,v yefokak mq¿jka' ta ksid iqn jf.au wiqn M,;a ,efnkjd' fï ld,iSudj ;=< YÍr fi!LH msßySug yelshdj mj;skjd' kuq;a wdodhï ;;a;ajh hï m‍%udKhlg j¾Okh fõú' iudc fiajd fmdÿ lghq;=j,ska f.!rjh yd ms<s.ekSu Tng ,efíú' mrïmrd.; foam< jdis ysñfõ'

ulr

fiajl .egÆ yd .Dy ks¾udKhlg iïnkaOj .egÆ mek ke.Sug yelsh' jd" ms;a iïnkaO frda.dndO yg .ekSug wjia:d we;' iajhx /qlshdj, ksr;jkakkag wiqn odhlh' frda.j,g yßhg m‍%;sldr fkd.;af;d;a tajdfha iqjh m‍%udo jkq we;' .Dy Ôú;h i;=gqodhlh' /qlshdfõ Wiia ùï jf.au fjkiaùï o n,dfmdfrd;a;= úh yelsh' kS;shg tfrysj lghq;= lsÍu ksid uqo,a fyda /lshdfõ mdvq isÿ úh yelsh' /qlshd wxY ;=< l,lsÍï we;s jk w;r yÈis fjkia ùïj,g fya;= fõ' fi!LH w;ska oKysi iïnkaO wdndO we;s úh yelsh'

l=ïN

Tng fuu ld,h iqn M,odhl fjhs' Okh w;ska hym;ah' Wiia wOHdmk wjia:d Wodfõ' jHdmdr wxYj,g iqnodhl fõ' f.a fodr lghq;= iïnkaOfhka oeä lemlsÍï l< hq;= fjhs' /lshdfõ Wiia ùï n,dfmdfrd;a;= úh yelsh' mjq,a Ôú;h hym;a jk w;r wdodhï ;;a;ajh by, hkq we;' wÆ;ska ksjdi bÈlsÍug yd foam< ñ,§ .ekSug;a fuu ld,fha§ is; fhduq fõ'

ók

uykaisfha ;rug m‍%;sM, ke;s úh yelsh' {d;Ska iu. u;fíoj,g fya;= jkq we;' msßñ ore ,dN we;sjk w;r hï hï wxYj,ska idudkH iqnhs' Tnf.a wOHdmkhg b;du fyd|hs' ta jf.au /lshd ia:dkfhka Wiia ùula o ysñ ùug bv ;sfhkjd' wd.ug oyug keUqre jk ld,hls'

ie' hq'

by; i|yka m,dm, ;;a;ajhka Tfí ckau m;‍%fha .‍%y msysàï" .; jk uy oYd yd w;=re oYd" .‍%yhka Wmam;a;sfha§ msysá kele;a yd 22 fo¾ldKdêm;s" 64 kjdxYldêm;sf.a ;;a;ajhka" yd úúO .‍%y oDIaá u; hï muKl wvq jeä ùï isÿúh yelsh'

fcHd;sIfõ§
nKavdr.u iïm;a tia' l,amf.a