බොදු බලසේනාව හෙට සිට අලුත් ගමනක

j¾;udkfha uqyqK § isák w¾nqoldÍ ;;a;ajhkaf.ka rg f.dv ke.Sug kdhl;ajh Èh yels wkaofï mq¿,a cd;sl jHdmdrhla f,i fndÿ n, fiakd ixúOdkh fyg ^26& isg f.dvk.k nj tu ixúOdkfha cd;sl ixúOdhl ú;drkafo‚fha kkao ysñhka ,laìug mejeiSh' miq.shod ckdêm;s ‍fmdÿ iudj ,en nkaOkd.drfhka ksoyi ,enQ .,f.dvw;af;a {kidr ysñhka we;=¿ fndÿ n,fiakd ixúOdkfha ksfhdað;hka msßila fyg ^26& ft;sydisl o<od iñ÷ bÈßmsg úfYaI i;H.%yhl ksr; ùug kshñ;h'


fuu i;H.%yhg m%:u wia.sß yd u,aj;= uyd kdysñjreka neyeoel Wkajykafiag wdYs¾jdo ,nd.ekSugo fndÿn, fiakd ixúOdkfha ksfhdað;hska ;SrKh lr we;'

fndÿn, fiakd ixúOdkh ms<sn| rfÜ ish¨‍u ck fldgiaj, úYajdih ysñ ù we;s fujka fudfyd;l tu ck n,fõ.h Ndú;d lr rg cd;sh wdrlaId lr .ekSug bÈßfha§o igka lrk nj ú;drkafo‚fha kkao ysñfhda mejeiQy'

mdkql rdcmlaI