මෙරට පළමු චන්ද්‍රිකාව වන රාවනා -1 ගුවනට

Y%S ,dxlslhska fofofkl= úiska ks¾udKh lrkq ,enq zrdjKd 1z pkaøsldj /.;a frdlÜgqj Y%S ,xld fõ,dfjka wo ^18od& w¨‍hu 2'16g wNHdjldYh n,d id¾:lj .uka weröh'

tu pkaøsldj miq.sh fmnrjdß 18 jk od cmdk wNHjldY .fõIK tackaish ^Japanese Aerospace Exploration Agency - JAXA& fj; Ndr ÿkafkah'

th /.;a frdlÜgqj wefußldfõ j¾ðkshdys§ wo w¨‍hu cd;Hka;r wNHjldY uOHia:dkh lrd heùug lghq;= lf
ÿ,dks pdñld ú;dkf.a iy ;ß÷ ohdr;ak hk wh fuu pkaøsldj ks¾udKh lf
Y%S ,xldfõ pkaøsldj iu. ;j;a pkaøsld foll fufia wNHdjldYh n,d .uka lrùh'