පාර්ලිමේන්තුව හෙට (14) උදේ 10ට කැඳවයි

ckdêm;sjrhd úiska jHjia:d úfrdaë f,i m%cd;ka;%jdohg mhska .iñkai isÿ l< md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍfï .eiÜ m;%h w;aysgqùug ksfhda. lrñka fYaIaGdêlrKh ,ndÿka ;Skaÿj wkqj md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍula isÿ fkdjk neúka fmr ksl=;a lr ;snQ .eiÜ m;%h wkqj fyg ^14& fmrjre 10'00g md¾,sfïka;=j le|ùug l;dkdhljrhd ;SrKh lr ;sfí'

ta wkqj l;dkdhl lrE chiQßh uy;d úiska fyg fmrjre 08'30g mlaI kdhl /iaùulao le|jd we;