පාර්ලිමේන්තුව විසුරවීමෙන් පසු පළවූ Facebook නිර්මාණ