ලංගම වැටුප් වැඩි කෙරේ

miq.sh rch uÕska w;aysgqjd ;snQ Y%S ,x.u fiajlhkaf.a jegqma jydu l%shd;aul jk mßÈ jeä lsÍug rch mshjr f.k we;ehs m%jdyk wud;HdxYh mjihs'

iuia; fiajlhkau wdjrKh jk mßÈ fï jegqma jeä lsÍu isÿjk w;r ta i|yd jk wkque;sh miq.sh n%yiam;skaod ^8& ysñj ;sì‚'

ta wkqj jegqma jeä lsÍfï wdrïNl mshjr Bfha ^10& WoEik fi;aisßmdfha§ meje;ajQ w;r ixfla;d;aulj 50 fokl=g jegqma jeä lsÍï ,nd §u isÿúh'