මනූෂ රු. බිලියනක වන්දි ඉල්ලයි

;ud iïnkaOfhka idjoH yd wmyd;aul m%ldY lsÍug úfrdaOh olajñka ä,dka fmf¾rd yd wrekaÈl m%kdkaÿ hk uka;%Sjreka fofokdf.ka remsh,a ì,shkhl jkaÈhla b,a,d md¾,sfïka;= uka;%S ukQI kdkdhlaldr uy;d úiska tka;rjdishla hjd we;ehs jd¾;d fõ'


miq.sh Tlaf;dan¾ 26 jkod ckdêm;sjrhd úiska l=uka;%KldÍ f,i uyskao rdcmlaI uy;dj w.ue;sjrhd njg m;alsÍfuka miq lïlre yd úfoaY /lshd ksfhdacH wud;HOQrfha Èjqreï ÿka ukQI kdkdhlaldr uy;d miqj tu Oqrfhka bj;aù tlai;a cd;sl mlaIhg tla úh'Tyq fjkqfjka fldkaáfkkag,a f,da wefidaisfhaáia kS;S{ wdh;kh fuu tka;rjdis fol fhduq lr we;s w;r tla wfhlaf.ka remsh,a ñ,shk mkaishh ne.ska jk jkaÈhla b,a,d ;sfí'


ä,dka fmf¾rd uka;%Sjrhd m%jD;a;s idlÉPdjla leojñka ysgmq ksfhdacH weue;sjrhd úfoaY .;ùu iïnkkaOfhka oafõYiy.;j yd lS¾;skduhg ydkshla jk wdldrhg m%ldY ksl=;a lr ;snQ nj;a Tyq bÈßm;a l< ish¨‍u lreKq idjoH nj;a tu tka;rjdisfha olajd we;'


wrekaÈl m%kdkaÿ uka;%Sjrhdo ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha§ mej;s idlÉPdjl§ ysgmq ksfhdacH weue;sjrhdf.a foaYmd,k Ôú;hg oeä f,i ydks jk wdldrfha wi;H m%ldYhla ksl=;a lr ;sfnk njo th ckudOHfha m%pdrh ù ;sfnk njo tka;rjdisfha oelafõ'


fuu wi;H yd oafõYiy.; m%ldY ;rfha m%;slafIam lrk njo tys ioyka fõ'


Èk oy y;rl ld,hla ;=<§ fuu jkaÈ uqo, ,nd§ug lghq;= l< hq;= nj;a ty meyer yßkafka kï wêlrKfha kvq mejÍug isÿjk nj;a ukqI kdkdhlaldr uy;d fjkqfjka fmkS isák kS;S{ iud.u ä,dka fmf¾rd yd wrekaÈl m%kdkaÿ hk uy;ajrekag oekqï§ we;'