පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය අහෝසියි

fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk wxYh wfydais lsÍu i|yd rch ;SrKh lr we;'

fuu wxYh úiqrejd yer tys ks,OdÍka udre lsÍug C%shdlrk njg fmd,siam;sjrhd w.ue;s uyskao rdcmla‍I uy;d fj; oekqï § we;s w;r ta .ek ;ud o lghq;= lrk nj rdcmla‍I uy;d i|yka lr ;sfí'rcfha wdrxÑ ud¾. mejiqfõ úiqïmdfha isg C%shd;aul jQ lKavdhula uQ,H wmrdO úu¾Yk wxYh fj; ksfhda. foñka kvq mejßh hq;= mqoa.,hka ms<sn|j okajd we;'

 fï w;r wr,sh.y ue÷f¾ isg o udOHfõ§kaf.a ksjdi mÍla‍Idjg ,lalrk f,i ,sÅ; ksfhda. ,eî ;snqK nj by< fmf<a fmd,sia wdrxÑ ud¾. fy<s lf<ah' fuu uQ,H wmrdO wxYh foaYmd,k m<s.ekSï i|yd C%shd;aul jQjla njg fpdaokd t,a, ù we;'

 ksfhda. ÿka md¾Yaj .ek fy<s ù we;s nj o rcfha wdrxÑ ud¾. lshd isáfhah'fï w;r uQ,H wmrdO úu¾Yk wxYfha lghq;= miq.sh 26 od isg tljru k;r ù we;'

 lS¾;s j¾Kl=,iQßh