සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව

fïI -  Tfí ,.akdêm;s l=c tfldf<diajekafka .uka lrñka Wodjk fuu i;sh fndfyda ÿrg ñY‍%M,odhl fõ' Wiia wOHdmkfha fhfok YsIH YsIHdjkag miq.sh Èkj, meje;s is;a ;ejq,lg úi÷ï ,efí' uõmshkag ;rula wm,odhl nj fmfka' i;sh wdrïNfha§  .DyÔú;h ms<sn| is;a ;ejq,la we;s úh yelshs' wd.u oyug is; fhduqfõ' i;sh ueo jk úg fuu ndOd fndfyda ÿrg u. yef¾' f.or ÈhqKqjg lrk lghq;= id¾:l fõ' wdodhï ;;a;ajh hym;a fõ' .=re oYd .; lrk whg wm,hs' wka whg ñY‍%M,odhl fõ'


 iqn mdg - frdai iqn wxlh - 03

 jDIN -

 ,.akdêm;s isl=re iu. rú yhjekafka .uka lrñka Wodjk fuu i;sfha iqnd iqn ñY‍%M,odhl kuq;a i;sh wdrïNfha§ fiï frda. ;;a;ajhla we;sùug bv ;sfí' i;sh uq,§ meje;s .egÆjla úif|a' f.or ÈhqKqjg ;snq lror bj;a fõ' jHdmdr fyda /qlshd wxYj, ;rul ndOd we;s jqj;a Wiia whf.a Woõ Wmldr ,efí' n,dfmdfrd;a;= jQ Kh uqo,la ,efí' wújdyl whg ux., fhda. fhfoa' yjq,a jHdmdr id¾:l fõ' wÆ;a ñ;=re ñ;=ßhka y÷kd .ekSug wjia:dj Wodfõ' Yks oYd .; lrk whg wm,hs'

 iqn mdg - ly $;eô,s iqn wxlh - 05

 ñ:qk -

 Tfí ,.akdêm;s nqO iu. .=re yhjekafka .uka lrñka Wodjk fuu i;sh wdrïNfha újdy ndOd we;s lrk nj fmfka' újdy iylreg wm,odhl fõ' wújdyl whg újdy ux., fhdackd fhfoa' yjq,a jHdmdrj,g t;rï iqn fkdfõ' c,fhka yd fiï frda.j,ska m‍%fõYï jkak' i;sw. jkúg fuu ndOd bj;a fõ' YsIH YsIHdjkaf.a wOHdmk lghq;= ñY‍%M,odhl fõ' jHdmdr i|yd uqo,a wdfhdackh lrkúg ie,ls,su;a jkak' úhoï md,kh lr .kak' .=re oYd yd fla;= oYd .; lrk whg ;rula wm,hs'

 iqn mdg - ,d fld< iqn wxlh - 04 lgl -

 Tfí ,.akdêm;s i÷ iu. Yks yhjekafka .uka lrñka fuu i;sh Wodfõ' i;sh uq,§ fiajl .egÆjla" i;=re mSvdjla ksid is;a ;ejq,la we;sùug bv we;' YÍr fi!LHhg o ;rul ndOd we;s úh yelshs' YsIH YsIHdjkaf.a wOHdmk lghq;= id¾:l fõ' orejkaf.a ÈhqKqj oel i;=gq úh yelshs' ;reK ;re‚hkag ux., fhda. Wodfjhs' wd.u oyug is; fhduqfõ' fï w;r .DyÔú;h ms<sn| m‍%Yak we;sùugo fndfyda ÿrg bv we;' l=c wfÜ .uka lrk ksid jeàï" ;e,’ï jeks yÈis wk;=rej,ska m‍%fõYï jkak'

 iqn mdg - ly $ ;eô,s iqn wxlh - 05

 isxy -

 ,.akdêm;s rú iu. isl=re ;=kajekafka .uka lrñka Wodjk fuu i;sh wdrïNfha§ orejl=g ;rul wm, njla fmfka' orejkaf.a ÈhqKqjg lrk lghq;=j,g ndOd we;sùug o bv we;' fmï in|;dj,g yd ux., fhdackdj,g o t;rï hym;a fkdfõ' YsIH YsIHdjkaf.a w,i nj ksid wOHdmk lghq;=j,g ;rul ndOd we;s úh yelshs' jHdmdrj,g uqo,a wdfhdackh lsÍfï§ ÿrÈ. n,d lghq;= lrkak' fï w;r úfoaY .uka id¾:l fõ' kS;suh ,smsf,aLkj,g w;aika lrk úg ie,ls,su;a jkak'

 iqn mdg - Èf,k iqÿ iqn wxlh - 01

 lkHd -

 Tfí ,.akdêm;s nqO iu. .=re ;=kajekafka .uka lrñka Wodjk fuu i;sh uq,o’ .DyÔú;fha iu.shg ndOd we;s úh yelshs' bjiSfuka lghq;= lrkak' uõmshkag hym;a fkdfõ' iajhx /qlshd yd f.dú;eka lghq;=j,ska wfmala‍Is; ,dN fkd,efí' YsIH YsIHdjkaf.a wOHdmk lghq;=j,g o ndOd we;s úh yelshs' mmqfõ fiï frda.j,ska m‍%fõYï jkak' flfia kuq;a i;sh ueojk úg fndfyda .egÆ úi|d .ekSug Yla;sh yd ffO¾hh ,efí' wújdyl whg ux., fhda. fhfoa' úfoia .; hy¿jkaf.ka Woõ Wmldr ,efí'

 iqn mdg - ,d fld< iqn wxlh - 04 ;=,d -

 ,.akdêm;s isl=re iu. rú ,.akfha .uka lrñka Wodjk fuu i;sh ñY‍%M,odhl fõ' i;sh uq,§ ksjfia ÈhqKqjg lrk lghq;=j,g ;rul ndOd we;s úh yelshs' ksIaM, .uka yd úhoï fhfoa' wi,ajeishka wukdm ùug bv ;sfí' fï w;r orefjl= ksid wu;r fjfyila orkakg isÿfõ' jHdmdrj,g uqo,a fhoùfï§ l,amkdldÍ jkak' flfia kuq;a Okh ms<sn|j iqnodhl njla we;sfõ' /qlshd yd jHdmdßl lghq;=j,g fiajl mla‍Ifha iyfhda.h ,efí' c,iïmdok lghq;= j,g iqnhs' WIaKdêl frda.j,ska m‍%fõYï jkak'

 iqn mdg -ñY‍% ,d iqn wxlh - 06

 jDYaÑl -

 ,.akdêm;s l=c y;rjekafka .uka lrñka Wodjk fuu i;sh ;rula ndOd iys; nj fmfka' mjqf,a flfkl=f.a wikSmhla ksid wu;r úhoula orkakg isÿùug bv we;' ÿrÈ. n,d l;d lsÍu iqnodhl fõ' wOHdmk lghq;=j, ksr; jk whg i;sh uq,§ ;snQ ndOd miqj bj;a fõ' orejkaf.a ÈhqKqjg lrk lghq;= id¾:l fõ' /qlshd yd jHdmdßl lghq;=j, fhfok wh bjiSfuka lghq;= lrkak' la‍I‚l fldamh ksid

 .DyÔú;fha iu.shg ndOd we;súh yelshs' úfoaY .uka ms<sn| n,dfmdfrd;a;= id¾:l fõ'

 iqn mdg - iqÿ$ C%Sï iqn wxlh - 02

 Okq -

 Tfí ,.akdêm;s .=re iu. nqO jehia:dkfha .uka lrñka Wodjk fuu i;sh wdrïNfha§ wikSm ;;a;ajhla fyda is;a ;ejq,la we;sùug bv ;sfí' mjqf,a úhoï md,kh lr .kak' l;d lrk úg ¥ro¾YS jkak' /qlshd yd jHdmdrj,g iqnodhlhs' kuq;a fiajl .egÆo we;s ù miqj fï ;;a;ajh iqn w;g yef¾' Tfí Ñ;a; ffO¾h by< hhs' wi,ajdiSka yd ifydaorhka w;r iqyo;djh j¾Okh fõ' wdodhï hym;a fõ' n,j;a ñ;=rka y÷kd .ekSug yelsfõ' kj /qlshd ,dN ysñfõ' Yks yd rdyq oYd .; lrk wh fi!LH /ql .kak'

 iqn mdg - Èf,k iqÿ iqn wxlh - 01 ulr -

 ,.akdêm;s Yks iu. i÷ fodf<diajekafka .uka lrñka Wodjk fuu i;sh wdrïNfha§ ìß| fyda ieñhd iu. wukdmhla we;sùug bv ;sfí' id¾:lj lrf.k wd lghq;=j,g ;rul ndOd we;s úh yelshs' ux., fhdackd ms<sn| lghq;= ;rula l,aoeóu iqÿiq fõ' orejl=g wm,odhlhs' fï w;r /qlshd yd jHdmdßl lghq;=j,§ Wiia wh iu. l,amkdldÍj lghq;= lrkak' kS;suh m‍%Yakj,g ueÈy;a fkdjkak' hym;a ñ;=re weiqr ,efí' wújdyl whg ux., fhdackd fhfok w;r fmï in|;d iaÓr lr .ekSug yelsfõ'

 iqn mdg - ñY‍% ,d iqn wxlh - 06

 l=ïN -

 ,.akdêm;s Yks iu. i÷ tfldf<diajekafka .uka lrñka fuu i;sh Wodfõ' i;sh wdrïNfha§ ys;jf;la fyda ifydaorhl= wukdm ùug bv ;sfí' wdodhï ud¾.j,g hï ndOd we;s úh yelshs' i;sh wdrïNfha jHdmdrj,ska ,efnk ,dN wvqùug bv we;' .DyÔú;h ms<sn|j uOHia: njla we;sfõ' úfoaY .ukaj,§ m‍%fõYï jkak' Wiia wOHdmk lghq;=j,g t;rï hym;a fkdfõ' úhoï md,kh lr .kak' ysfia WIaKdêl frda. fukau blaukska l,n, ùu jeks ;;a;ajhka we;sùug bv we;'

 iqn mdg - ks,a iqn wxlh - 07

 ók -

 Tfí ,.akdêm;s .=re iu. nqO Nd.Hia:dkfha .uka lrñka Wodjk fuu i;sh wOHdmk lghq;=j,g ndOd jk whqßka w,i nj yd tÈfkod jev l,aoeóu jeks ;;a;ajhka we;s jk ksid Wkkaÿ jkak' jHdmdrj,g uqo,a wdfhdackh lsÍfï§ jvd;a l,amkdldÍ jkak' fiajl .egÆ ksid /qlshd yd jHdmdßl lghq;= j,§ Ñ;a; mSvd we;sjqj;a i;s ueo§ fndfyda ndOd bj;a ù hhs' wd.ñl lghq;=j,g is; fhduqfõ' ÿr jkaokd .ukla úfoaY .ukla fhfoa' .DyÔú;h hym;a fõ' reêr mSvkh yd yDohdndO jeks frda. we;s wh m‍%fõYï jkak'

 iqn mdg - ly$ ;eô,s iqn wxlh - 05

 wcka;d talkdhl - ueouykqjr