ශ්‍රීලනිපය සමාදානයෙන් සැතපේවා…මංගල

—Y%S ,xld ksoyia mlaIh iudodkfha ie;fmajd˜ hehs i|yka lrñka ux., iurùr uy;d úiska ish Üúg¾ .sKqu u.ska m‚úvhla ksl=;a lr ;sfí'

—1951 isg 2018 olajd' tia'ví,sõ'wd¾'ã" isßudfjda" wkqr iy pkaøsl nKavdrkdhl hk whf.a wdorŒh mlaIh ffu;%Smd, isßfiak øෝyshd úiska mjd§ >d;kh lrk ,§' u,ajvï wkjYHhsæ˜ hkqfjka tys jeäÿrg;a i|yka fõ'