මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වටිනාකම ලක්ෂ 5000ට ගියා - ජනපති

md¾,sfïka;=fõ uka;%Sjrekaf.a jákdlu remsh,a ñ,shk 500la olajd by< .sh nj;a ta wkqj md¾,sfïka;=j úiqrejdyeÍug ;SrKh l< nj;a ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úfYaI m%ldYhla lrñka mejeiSh'


wo ^11od& Tyq l< úfYaI m%ldYh


f;rejka irKhs" foú msysghs"


f.!rjkSh jkaokSh uyd ix>r;akfhka wjirhs"


ishÆu f.!rjkSh wd.ñl mQc;=uka,df.ka wjirhs'

ys;j;a" foudmshks" orejks" ys;j;=ks"


j¾;udk foaYmd,k ;;a;ajh ms<sn|j meyeÈ,s lrñka Èk 14 la we;=<; Tn wu;k ;=kajk wjia:dj wo' uu m<uqfjkau .re uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s OQrhg m;alSÍfuka wk;=rej Tlaf;dan¾ 28 jkod Tng uf.a woyia bÈßm;a l<d'


ta jf.au fkdjeïn¾ 05 jkod n;a;ruq,af,a mej;s ck yuqfõ § fojk wjia:djg foaYmd,k woyia uu Tng m‍%ldY l<d' wo ;=ka jk wjia:djghs uu Tn wu;kafka '


fuys ;sfnk jeo.;alu Y‍%S ,xld md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍfuka miqj ud úiska Tn wu;k wjia:dj ùuhs' úfYaIfhkau ud uq,skau Tng i|yka lrkakg ´k Y‍%S ,xld md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug fya;= jQ lreKq b;du;a iflúka fukau fláfhka"


wfma rfÜ md¾,sfïka;= iïm‍%odh" Y‍%S ,xld md¾,sfïka;=j wdrïN lrkq ,enqfõ rdcH uka;‍%K iNd hq.h wjika lrñka" m<uqfjks md¾,sfïka;=j wdrïN jqfKa 1947' tod isg wo olajd uy ue;sjrK mj;añka" wdKavq fjkia fjñka" kj rchka n,hg m;a fjñka fï rfÜ rdcH md,kh isÿù ;sfnkjd'


úfYaIfhkau j¾;udk md¾,sfïka;=fõ ;;a;ajh miq.sh i;sh jk úg foaYmd,k jYfhka fukau iudcuh jYfhka úkh.rel iy iodpdrd;aul iy YS,dpdr iudchla f.dvke.Sfï ld¾hh Wreu ù ;sfnk rfÜ W;=ïu ia:dkh" ck;d mrudêm;H meyeÈ,sjk by<u ia:dkh jk md¾,sfïka;=fõ uka;S‍%jrekaf.a jákdlï remsh,a ñ,shk 100 isg 150 olajd" tajf.au we;eïúg iuyr uka;S‍%jre ñ,shk 500 olajd ñ, kshu lr fmkajkak mgka .;a;d'


wfma rfÜ md¾,sfïka;=j ;=< we;s jQ foaYmd,k w¾nqo iy fjkiaùï j,§ ta ms<sn|j wmg w;aoelSï ;sfnkjd' uf.a u;lfha ;sfnkjd 1964 § f,alayjqia mk;g úreoaO ù md¾,sfïka;=fõ we;s jQ mßj¾;khka' ta ;=< isÿ jQ wdKavq fjki' kuq;a 47 isg wo olajd ld,h .;a úg úiqrejd yßk ,o md¾,sfïka;=j, ¥Is; jQ ;;a;ajhla wmsg oek.ekSug jd¾;d jkafka keye'


2015 we;s jQ uy nexl= uxfld,a,h" bka miqj we;s jQ úúO ¥IK wC%ñl;dj,g ;snQ iïnkaO;djh" uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;sjrhd f,i m;alsÍfuka miqj md¾,sfïka;=fõ nyq;rh fmkaùu i|yd we;sjQ foaYmd,k WKqiqï iy.; ;;a;ajfha§ uka;S‍%jrekaf.a jákdlï uu fmr lS mßÈ ñ, kshu lsÍu ta wh úiska lrkq ,enqjd' th b;du;au lk.dgqodhl ;;a;ajhla'


Tfí f.!rjkSh Pkaoh ,ndf.k md¾,sfïka;=jg meñ‚ fuu ksfhdað;hka ;ukaf.a jákdlug jd‚cH jákdlula" ñ,la kshu lsÍu fudk;rï foaYmd,k jYfhka fÄockl o wjikdjka; o hkak Tn iEu flfklau ms<s.kakd jQ fohla'


ta ;=< m‍%Odk jYfhkau we;s jQ ;;a;ajh uQ,sl ldrKhla jqKd md¾,sfïka;=j úiqrejkak' md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug fojk ldrKh f,i uq,a jQfha ysgmq l:dkhl lre chiqßh uy;df.a yeisÍu mqÿudldr ùu' ta .ek uu b;du lk.dgq fjkjd' t;=ud uf.a b;du ys;jf;la" ñ;‍%fhla'


wfma rfÜ md¾,sfïka;= iïm‍%odh ;=< m;a jQ ld:dkdhljre uOHia; yd wmlaImd;sNdjh by<skau fmkakqï l<d 1947 isg fï olajdu' md¾,sfïka;=fõ ia:djr ksfhda." md¾,sfïka;= iïm‍%odh ms<sn|j fkdi,lñka" ta jf.au ckdêm;sjrhd i;= n,;, j,ska w.‍%dud;Hjrfhla m;alsÍfï§ th ms<sfkd.kakd iajNdjhla we;s lrñka t;=ud úiska lrkq ,enQ m‍%ldYkhka iy t;=udf.a yeisÍu md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug uq,a jQ fojk ldrKh lsh,d uu fuys § i|yka lrkak ´k'


fuys § ud u;la lrkak ´k wms foaYmd,k ;;a;ajhka ie,ls,a,g .ekSfï § Tfí u;lh uu fhduq lrkjd 2015 ckjdß 08 fjksod mej;s ckdêm;s ue;sjrKfhka miqj Bg miqod ckdêm;s OQrfha Èjqreï §" Bg fudfyd;lg miqj .re rks,a úC%uisxy uy;d w.ue;s OQrhg m;a lrkq ,enqfõ md¾,sfïka;=fõ uka;S‍% uKav,fha 225 ka 162 l n,hla ;snQ È'uq chr;ak uy;d bj;a lr' rks,a úC%uisxy uy;a;hd m;ajqfKa uka;S‍%jrekaf.a ixLHdj 41 la ;sìh§' ta wjia:dfõ wo l;d lrk nyq;rh ms<sn|j l:d fkdl< nj Tfí u;lfha ;sfnkjd'


fndfyda úg iïm‍%odh jkafka ckdêm;sjrhdg úYajdih ;eìh yels md¾,sfïka;=fõ uka;S‍%jre nyq;rhlf.a leue;a; .; yels uka;S‍%jrfhl=" w.ue;sjrhd jYfhka wdKavqC%u jHjia:dfõ ;sfnk tl`.;djhka wkqj m;a lsÍu' tfia m;alsÍfuka miqj md¾,sfïka;=fõ nyq;rh ,nd .ekSu i|yd flfrk ia:djr ksfhda." wdKavqC%u jHjia:dj kS;s Í;s hgf;a lghq;= lrkq ,nkjd' tfy;a w.ue;sjrfhla m;a lr md¾,sfïka;=jg hk m<uq Èkfha§u lsishï wdldrhl Tyq flfrys úYajdih ;sfí o hkak nyq;rh úuiSfï Pkao úuiSula lsis ojil wfma md¾,sfïka;= iïm‍%odfha isÿù keye' ia:djr ksfhda. ;=< tjekakla isÿjkafk;a keye'


kuq;a md¾,sfïka;=fõ ta ;snQ iïm‍%odhka lv lrñka .re lre chiQßh uy;d úiska ksl=;a lrkq ,enq ksfõok wxl 02 hgf;a" t;=ud ksl=;a l< m<uq ksfõokfha i|yka jqKd uyskao rdcmlaI uy;d ms<s.ksñka w.ue;sjrhdg ;sfnk whs;sjdislï yd jrm‍%ido md¾,sfïka;=fõ ysñlrk nj' ta lshkafka úfYaIfhkau w.ue;sjrhdg wh;a md¾,sfïka;=fõ wdikh' ta jf.au md¾,sfïka;=fõ w.‍%dud;H ld¾hd,h' th m<uq m‍%jD;a;s ksfõokfha ;snqK;a" Bg Èk lsysmhlg miqj ksl=;a l< fojeks m‍%jD;a;s ksfõokh Bg jvd yd;amiskau fjkia jQ m‍%jD;a;s ksfõokhla njg m;ajqKd'


tys t;=ud lshd isáhd ysgmq w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;d w.ue;sjrhd jYfhka ms<s.kakd nj' fï ;;a;ajhka ie,ls,a,g .ekSfï § ta we;sjQ ;;a;ajh ud oeä f,i wjOdkhg fhduq l<d'


ta jf.au fomd¾Yajfha we;eï ue;s weu;sjrekaf.a m‍%ldY ksl=;a jqKd" udOH ;=< úúO idlÉPd u.ska" 14 fjksod md¾,sfïka;=j /ia jQ wjia:dfõ§ úYd, .egqula we;sjk nj;a" we;eïúg lsysm fofkl=f.a urKh mjd isÿúh yels nj;a we;euqka m‍%ldY l<d' tfia tu isoaêh isÿùug uu bv yeßhd kï 14 fjksod md¾,sfïka;=j /ia lr tu .egqu Tfn;a" uf.;a fï wdorŒh ud;D N+ñfha k.rhla" .ula mdid we;sjk .eg¨‍ iy.; ;;a;ajh" úfYaIfhkau rfÜ isú,a ck;djg w;r l,n,hla" nrm;< ;;a;ajhla ks¾udKh jk nj fmkS .shd'


ta ksid ta ish,a,gu jvd;a iqÿiq úi÷u jkafka ta 225 fya .egqïiy.; ;;a;ajhla tys ks¾udKh fjñka rg mqrd úYd, .egqï iy.; iduh lvjk ;;a;ajhlg rg m;a ùug bv yeÍu fkdj uf.a j.lSu iy hq;=lu jkafka m‍%cd;ka;‍%jdoh Wiia f,i .=re fldg i,lñka ksoyia idOdrK hqla;s iy.; ue;sjrKhla i|yd uka;‍%Sjre f;dard m;a lr .ekSug;a fï ;sfnk ;;a;ajhka úi|d .ekSug;a wfma rfÜ mqrjeishka Pkao n,h ysñjQ ,laI tlish mkyl ixLHdjg tu n,h mejÍu;a'


ta ksid uka;‍%Sjre w;f¾ we;s jQ ¥Is; ;;a;ajh;a l:dkdhljrhdf.a C%shd l,dmh;a .egqï iy.; ;;a;ajhka ks¾udKh ùu;a fï ish,a, ie,ls,a,g .ksñka we;s jQ foaYmd,k w¾nqoh úi|d .ekSu i|yd iqÿiqu m‍%cd;ka;‍%jd§ hqla;siy.; jQ;a idOdrK jQ;a ;Skaÿj úh hq;af;a th fmdÿ ck;djg Ndr§u hk ta W;=ï m‍%cd;ka;‍%jd§ mrud¾:h bgq lrñka ;uhs uu md¾,sfïka;=j úiqrejd yer uy ue;sjrKhla meje;aùug ;SrKh lf<a' ta ;=<ska oeka ;sfnk ;;a;ajhg meyeÈ,s iaÓridr úi÷ula uy ue;sjrKhlska we;s jk nj m‍%ldY lrkakg ´kE'


fuys § uy ue;sjrKh meje;aùfï mQ¾K n,OdÍka jkafka ue;sjrK fldñIka iNdjhs' ue;sjrK fldñIka iNdjg wms iïmQ¾K iyfhda.h Èh hq;= fjkjd' ue;sjrK kS;sÍ;s wdrlaId lrñka rg ;=< ue;sjrK fldñiu úiska m‍%cd;ka;‍%jd§ idOdrK iy hqla;siy.; ue;sjrKhla meje;aùug Tn wm iEu flfklau wmf.a by<u iyfhda.h ue;sjrK fldñiug;a rdcH ks,OdÍkag;a wdrlaIl lghq;=j, fhfok fmd,Sish we;=¿ ;‍%súO

yuqodjg;a iyfhda.h ,nd fouqhs lshk f.!rjkSh b,a,Su ud Tng bÈßm;a lrkafka b;du;au ksy;udkS f,ihs'


kj wdKavqjla wms f;dard .;a;d' ta jf.au ÿIs;hka bj;a lr rdcH md,kh i|yd msßisÿ uka;‍%S uKav,hla f;dard m;a lr .ekSu f.!rjkSh Tng Ndrhs' wm m‍%Odk jYfhkau m‍%cd;ka;‍%jdoh ;=< ta cku;hg ysi kuñka uy ue;sjrKhla meje;aùu ldf.a;a m‍%idohg ,la jQ ldrKhla ;SrKhla úÈhghs ud olskafka'


rfÜ oefjk m‍%Yak Ôjk úhou" iuDoaêu;a wd¾Ólhla we;s lsÍu jf.au foaYSh l¾udka; Yla;su;a lsÍu jf.au msßisÿ úfoaYSh wdfhdack ¥IKfhka f;drj ,nd .ekSu" iodpdr iïmkak úkh.rel iudchla f.dvke.Su" m‍%cd;ka;‍%jdoh Yla;su;a lsÍu jeks lreKq ish,a,gu ud ys;kjd úi÷u fjkafka fï ue;sjrKh mj;ajd Tfí ;SrKh wkqj kj wdKavqjla m;a lr .ekSu hs' ‍ta ksid wfma wdorŒh ud;DN+ñh kj u`.lg wms wrf.k hkjd' rfÜ wo Ôj;a jk ck;djg jf.au fyg WmÈk orejka i|yd kj ;dlaI‚l f,dalh ;=< iodpdriïmkak jQ wfma isß;a úß;a" iïm‍%odhhka" ixialD;Ska wdrlaId lrñka oekqu uq,a lr.;a iudchla ta jf.au W.;a nqoaêu;a msßila jf.au m‍%nqoaO mßK; rdcH md,lhka msßila m;a lsÍu i|yd Tng fï b;du;au úYsIag jQ wjia:dj Wod ù ;sfnkjd'


ta ksid uQ,sl jYfhkau ue;sjrKh meje;aùu iïnkaOfhka oekg lr we;s ksfõokh ;=< .eiÜ ksfõokh;a ta jf.au ue;sjrK fldñiu f.k we;s ;Skaÿj,g;a wms iïmQ¾K iyfhda.h ,nd fokjd' tys§ ue;sjrKhl kS;sÍ;s ;=< óg fmr oel w;aoelSï we;s ue;sjrK kS;sÍ;s W,a,x.Kh jk lreKq w;r uq,ajk ldrKd tlla folla ud Tng u;la lrkak leu;shs'

uQ,sl jYfhkau foaYmd,k mlaIj, ue;sjrK jHdmdr i|yd wfmalaIlhkaf.a ue;sjrK jHdmdr i|yd rdcH foam< wjNdú;fhka iïmQ¾Kfhkau bj;a ùu'


rcfha jdyk mdúÉÑ lsÍu iïmQ¾Kfhka bj;a ùu' miq.sh wdKavqj ;=<;a j¾;udk Ndrldr wdKavqj ;=<;a oekg lghq;= lrk fï wjia:dfõ § ta tla tla wud;HdxYj,g uka;‍%Sjrekag mdúÉÑ lsÍug jdyk ,nd § ;snqKq nj Tn iEu flfklau okakjd' wo wdKavqC%u jHjia:dfõ 19 jk ixfYdaOkh wkqj n,h ;sfnkafka Ndrldr wdKavqjla úÈhg kdu fhdackd §u ksfõokh lsÍfï isg md¾,sfïka;=j /qia lrk ld,h olajd weu;s uKav,h iy w.ue;s ckdêm;s lshk fï weu;s uKav,fhka iukaú; Ndrldr uKav,hghs'


ta ksid tu ckdêm;s" w.ue;s" weu;s uKav,fha idudðlhka yer fjk;a lsishïu flfkl=g ysgmq rdcH weu;sjre" ysgmq ksfhdacH weu;sjre" ysgmq uka;‍%Sjre ta lsisjl=g rcfha jdyk iy rcfha fmdÿ foam< Ndú; lsÍu ue;sjrK kS;sh hgf;a iïmQ¾Kfhkau ;ykï nj Tn okakd fohla' ta ksid wdKavq fjkia ùula we;s jQ fï wjia:dfõ ysgmq ue;s weu;sjreka Ndrfha ;snQ ishÆu rcfha jdyk" iïm;a jydu wod< wud;HdxYfha f,alïjrhdg Ndrfok f,i ta ue;s weu;sjrekaf.ka ud f.!rjfhka b,a,d isákjd'


tfia Ndr§u m‍%udo jqj fyd;a ug isÿfjkjd fmd,Sish fhdojd kS;sh C%shd;aul lrñka tu jdyk wdmiq ,nd .ekSug muKla fkdj tjeks lghq;= lrk ljqreka fyda fõjd l=uk mlaIhl fyda fõjd ta whg úreoaOj b;du;a ;Èka kS;suh C%shdud¾. .ekSug;a isÿjkjd' ta ksid rcfha jdyk mdúÉÑ lsÍu" rcfha iïm;a fmdÿ foam< mdúÉÑ lsÍu fï wjia:dj ;=< iïmQ¾Kfhkau fkdl< hq;= kS;sfhka ;ykï fohla nj Tng ud fuys § ldre‚lj isysm;a lrkjd'ta ksid fï ue;sjrK lghq;= isÿlsÍu i|yd wms ue;sjrK fldñiug" rdcH ks,OdÍkag" fmd,Sish" ;‍%súO yuqodj ta ishÆ fokdgu wfma iïmQ¾K iyfhda.h ,nd fokjd' ue;sjrK ld,iSudj ;=< .egqï we;s lr fkd.ksñka iduldój b;du;a wjfndaOfhka lghq;= lrñka ta iduldó m‍%cd;ka;‍%jd§ ue;sjrKhla meje;aùfï j.lSu foaYmd,k mlaI kdhlhka" ue;s weu;sjre" wfmalaIhka" wfmalaIlhkaf.a wdOdrlrejka rfÜ fmdÿ ck;dj ta iEu flfkl=gu mejfrkakd jQ b;du;au mq`:,a j.lSula nj Tn okakjd'


ta ish,a, isysm;a lrñka ud fï bÈßm;a l< lreKq wkqj wfma W;=ï rg bÈßhg f.k hkakg iuDoaêu;a wd¾Ólhla tajf.au kfjdaohla m‍%nqoaO rdcHhla f,dalfha fYaIaG W;=ï rdcH md,khla iys; b;du idodpdriïmkak iduldó .=Kj;a iudchla iajfoaYsl;ajh uq,alr.;a jákdlï we;sj wfma ixialD;sh wfma foaYSh;ajh iajfoaYsljdoh uq,alr.;a rdcH md,khla i|yd Tn ishÆ fokf.a iyfhda.h ud b;du ldre‚lj f.!rjfhka b,a,d isákjd'

Oïfuda yfõ rlaL;s OïupdÍ


kys fõf¾k fõrdkS

iïuka;S o l=odpkx

wfõf¾k p iïuka;s

tai Oïfuda ikka;fkda