එජාප අගමැති අපේක්ෂක සජිත්

md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍfuka miq tcdmh wo ^10& WoEik md¾,sfïka;= lKavdhï ‍/iaùula mj;ajd ;sfnk w;r tys§ ;SrKd;aul lreKq /ila idlÉPdjg f.k ;sfí' fuys§ jHjia:d úfrdaë lghq;= j,g m%;spdr oelaùu .ek fukau t<eU ;sfnk ;r.ldÍ foaYmd,k wNsfhda.h yuqfõ
tluq;=ù bÈß uy ue;sjrKhg ydckdêm;sjrKhg uqyqK §u i|yd ;SrKd;aul woyia yqjudre lrf.k ;sfí'


fuys§ uy ue;sjrKfha fjkqfjka w.ue;s wfmalaIlhd f,i ið;a fma%uodi uy;d bÈßm;a l< hq;= njg nyq;rhla fokd fhdackd lr we;'

tfukau ckdêm;sjrKh i|yd mlaI kdhl rks,a úl%uisxy uy;d bÈßm;a l< hq;= njg;a fuys§ fhdackd flÍ we;' tu u; fol iïnkaOfhka idOkSh m%;spdrhla nyq;r uka;%Ska ixLHdjla úiska olajd we;s njo jd¾;dúh'

flfia fj;;a wjika ;Skaÿjla ;ju ,ndf.k ke;' rch kshu lr we;s Èk jljdkq wkqj ;j;a udi 2 lg wvq ld,hlska uyue;sjrKh meje;afjk ksid fuu ;SrK blauka úh hq;= njg woyia mekke.S we;'
wo ^10& iji ;j;a ;SrK;aul /iaùula meje;aùug kshñ; w;r tys§ fï iïnkaOfhka wjika ;Skaÿjla .kq we;s nj mejfia'

fï w;r tcdmh fjkqfjka kdhl;aj uKav,hla ks¾udKh lr tays iNdm;s;ajh lrE chiQßh uy;d m;a l< hq;= njgo wo f.kd fhdackdjlska lsheù we;'
ñka by; 1989-93 ld,fha ,xldfõ ckm;s OQrh oerE rKisxy fma%uodi ÿmam;=ka fjkqfjka jev lsÍu ksid m%lgjQ foaYmd,lfhls' Tyqf.a mq;a ið;a fma%uodio Tyqj wkq.ukh lrñka foaYmd,kh lf<ah'

,efnk wdrxÑ wkqj bÈß uyue;sjrKfha§ w.ue;s OQrh i|yd uyskao yd ið;a w;r ;r.hla oeln,d.kakg yelsjkq we;'fofokdu yïnkaf;dg ish Pkao moku lrf.k foaYmd,kh werUQ wh ùu úfYaIs;h'