ඡන්දෙට විතරක් පොහොට්ටුවට යන්න බෑ

bÈß ue;sjrKfha§ md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;aùu i|yd muKla fmdfydÜgqfõ idudðl;ajh ,nd.ekSug ;uka iQodkï ke;ehs ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq wud;H ohdisß chfialr uy;d m%ldY lrhs'

Tyq tfia mejeiqfõ hymd,k wdKavqfõ weue;s ;k;=re orñka isá tlai;a ck;d ikaOdkh ksfhdackh l< Y%S,ksm 15 fokdf.a lKavdhfï msßila Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa idudðl;ajh ,nd.ekSu .ek  l< úuiqul§ Bg ms<s;=re foñks'


;ud lsisfia;a Y%S ,xld ksoyia mlaIh yer fkdhk nj;a" mlaIh;a" mdlaIslhkq;a /lf.k" ckdêm;s yd w.ue;s hk fofokdf.a tl;=fjka ish¨‍ mlaIj,g ms<s.; yels fmdÿ ,l=Kla Tiafia mq¿,a ikaOdkhlg hEug W;aidy lrk nj;a" wfmalaId lrkafka W;=re - kefÛkysr m%Yakhg úi÷ula ,ndfoñka isxy," fou<" uqia,sï we;=¿ ish¨‍ ckfldgiaj, iuÕsh ;yjqre lrñka wka; cd;sjd§kaf.ka f;dr mq¿,a;u ikaOdkhla f.dvkÕd wdKavqjla m;alr .ekSu nj;a chfialr weue;sjrhd mejeiqfõh'