පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීම නිසා 58 කට පෙන්ෂන් නැතිවේ

md¾,sfïka;=j yÈisfha úiqrejd yeÍu ksid jir 5 l uka;%S OQrh iïmQ¾K fkdùu fya;=fjka 58 fofkl=g úY%du jegqma ,mnd.ekSug ;snqK wjia:dj wysñj hk nj jd¾;dfõ' flfia fj;;a
B<Õjdrfha;a fuu wh f;aÍm;ajQfjd;a tu .eg¨‍j ksrdlrKh lr.kakg iu;ajkq we;' tu uka;‍%s ,hsia;=j my; mßÈh'wdkkao w¨‍;a.uf.a
ldxpk úfÊfialr
m%ikak rK;=x.
m%ikak rKùr
;drdkd;a niakdhl
tia'tï' fudyuâ biaudhs,a
ta' wrúkao l=udr
fõ¨‍ l=ud¾
kd,l m%idoa fldf<dkafk
lùkaÈrka fldãiajrka


 u,sla iurúl%u
ir;a f*dkafiald
lreKdr;ak mrKú;dk
fla' ldo¾ uia;dka
fylag¾ wmamqydñ
isisr l=udr wfífialr
;=Idr b÷ks,a wurfiak
tÉ'wd¾' idr;S ÿIauka;
pkaÈu .uf.a
u,s;a ch;s,l
ldúkao fyaIdka chj¾Ok
uhs,ajd.kï ;s,lrdcd
uhka; Èidkdhl
fudyïuÿ kiS¾
whs'iqð;a ixch fmf¾rd"
wfYdal m%shka;
ysre‚ld fm%aupkaø
nkaÿ,,d,a nKavdßf.dv
;drl nd,iQßh
tï'whs' fudyuâ ukaiS¾
tia'tï' ußlald¾
bïrdka uyre*a
wdY= udrisxy
wx.cka rdukdoka
tia' chf,akaøka
{dkuq;a;= Y%S fkaIka
Ydka;s Y%S ialkaOrdcd
pd,aia ks¾u,kdoka
k,skao ch;siai
bIdla ryqudka
uqðn¾ ryqudka
y¾IK rdclreKd
chïm;s úl%ur;ak
;=is;d úfÊudkak
frdaysŒ l=udß úfÊr;ak
pñkao úfÊisß
fyaId ú;dkf.a
ikaÈ;a iurisxy
tia' isjfudayka
p;=r ika§m fiakdr;ak
úfÊmd, fyÜáwdrÉÑ
bkaÈl wkqreoaO fyar;a
tÉ'wd¾' idr;S ÿIauka;
tia' fm%ur;ak
ik;a ksYdka; fmf¾rd
msh,a ksYdka; o is,ajd
wkqreoaO chr;ak
ã'ù' pdkl
isisr chfldä