ජනපති රාජ්‍ය මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් පත්කිරීම නීතියට පටහැනියි

rdcH udOH wdh;k ;=kla i|yd jevn,k m%OdkSka m;alsÍug ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d Bfha lghq;= l< w;r tho jHjia:d úfrdaë nj ysgmq wud;H ux., iurùr uy;d mjihs'

Tyq ish Üúg¾ .sKqu yryd m%ldY lrkafka 19 jeks wdKavql%u jHjjia:dj wkqj ckm;sjrhdg ;uka hgf;a we;s wud;HdxYj, yefrkakg fjk;a wdh;khl m%OdkSka m;alsÍug wjia:djla fkdue;s njhs'

ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d wdrlaIl" mßir yd uyje,s wud;HdxY ;uka hgf;a f.k ;sfí'