රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන සදහා නව සභාපතිවරු !

ish¨‍u rdcH udOH wdh;kj, m%OdkSka ckdêm;sjrhd úiska bj;a lr we;s w;r kj m;a lsÍï o isÿlr ;sfí'

ta wkqj" rEmjdyskS ixia:dfõ iNdm;sjrhd f,i ir;a fldaka.yf.a uy;d m;a lr we;s w;r Y%S ,xld .=jkaúÿ,s ixia:dfõ iy iajdëk rEmjdysksfha iNdm;s f,i fidaur;ak Èidkdhl uy;d m;a lr ;sfí'

f,alayjqia wdh;k i|yd m;a lr we;af;a jika;m%sh rdukdhl uy;dh'