ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ගැටුමෙන් අයෙක් මරුට

Lksc f;,a kS;s.; ixia:d mßY%fha wo ^28& we;s jQ WKqiqïldÍ ;;ajh w;r;=r isÿl< fjä ;eîfuka tla wfhl= ñhf.dia we;s nj jd¾;d fõ'
fuu .egqu fya;=fjka wo ikaOHdfõ ;=jd, ,enQ mqoa.,hka ;sfofkl= fld<U cd;sl frday,g we;=<;a l< w;r bkamiq tla mqoa.,fhl= ñhf.dia ;sfí' fiiq fofokdf.ka tla wfhl= nrm;, ;;ajfha miqjk njhs jd¾;d jkafka'

Lksc f;,a wud;H w¾cqK rK;=x. uy;d Lksc f;,a ixia:d mßY%hg we;=¿ùug hdfï§ tys isá msßila Bg úfrdaOh m<lr w;r bkamiq WKqiqïldÍ ;;ajhla we;súh'


fjä ;eîu iïnkaOfhka tla mqoa.fhl= fmd,sia w;awvx.=jg m;aj we;s njhs jd¾;d jkafka'

fï w;r Lksc f;,a fiajlhka mjikafka fuu fjä ;eîu iïnkaOfhka w¾cqK rK;=x. uy;d j.lsj hq;= njhs' Tyq w;awvx.=jg .kakehs fiajlhka n, lrñka isák w;r tfia fkdue;s jqjfyd;a jevj¾ckhla l%shd;aul lrk nj o Tjqyq mji;s'