රනිල්ගේ ආරක්ෂාව අඩු කරයි

rks,a úl%uisxy uy;dg ,nd § ;snQ wdrlaIl ks,OdÍka ixLHdj wvqlr ;sfí'

w.%dud;Hjrhd f,i rks,a úl%uisxy uy;df.a wdrlaIl lghq;= i|yd ks,OdÍka 800 fofkl= muK fhdojd isg we;s w;r ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d úiska rks,a úl%uisxy uy;d w.%dud;H OQrfhka bj;a lsÍfuka miq jydu l%shd;aul jk mßÈ tu wdrlaIl ks,OdÍka ixLHdj 10 olajd wvq lr ;sfí'

fï nj fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d úiska ksl=;al< ,smsfha i|ykaj ;sfí'