වසන්ත සේනානායකගේ තීරණය වෙනස් වෙයි – යළි රනිල් ලඟට

uyskao rdcmlaI uy;d fj; ;u iydh ,nd fok nj meiQ jika; fiakdkdhl uy;d ish ;SrKh fjkia lrñka óg iq¿ fudfyd;lg fmr mjid we;af;a ;uka tlai;a cd;sl mlaIfhka fkdhk njhs'

ta wkqj ;uka È.gu tlai;a cd;sl mlaIfhau isák nj jika; fiakdkdhl uy;d i|yka lr ;sfí'

wo ^28& rd;%S  wr,sh.y ukaÈrfha§ meje;s úfYaI udOH yuqjl§ Tyq ta nj i|yka lr we;'

rks,a úl%u isxy uy;df.a isg uyskao rdcmlaI uy;d olajd w.ue;s Oqrh yqjudre jk wjia:dj jkúg jika; fiakdkdhl uy;d úfoaY.;j isá w;r ;uka uyskao rdcmlaI uy;dg iydh olajk nj tu fudfydf;a i|yka l<o wo Èjhskg meñ‚ wjia:dfõ Tyq i|yka lr isáfha ;uka uyskao rdcmlaIuy;dg iydh oelaùug fmr rdcmlaI md¾Yjh fj; fldkafoais lsysmhla bÈßm;a lrK njh'

tfukau wjika ;SrKhla .ekSug fmr rks,a úl%uisxy uy;d iu. idlÉPdjla isÿ l< hq;= njo jika; fiakdkdhl uy;d i|yka lr ;sì‚'