කෝලි - අනුෂ්කා විවාහයට සහභාගී වුණු අපේ කොල්ලා - Photos


iqmsß l%Svl úrd;a flda,sf.a iy fnd,sjqâ ks<s wkqIald I¾udf.a újdyfha wjika W;aijh Bfha meje;ajqKd'
ta bkaÈhdfõ uqïndhs ysÈ'iqmsß fnd,sjqâ k¿ ks<shka yd iqmsß bka§h l%Svlhka fï W;aijhg iyNd.S ù isá w;r Y%S ,dxlslfhl=g;a tu W;aijhg iyNd.S ùfï Nd.H WodjqKd'

ta Y%S ,xld l%Svd f,da,sfhl= jk .hdka fiakdkdhl yg'l%slÜ j,g wdorh lrk flda,s l%slÜ j,g wdorh lrk .hdkag;a ;ukaf.a újdy W;aijfha m%S;sh fnod .ekSu i|yd wdrdOkd lrkakg wu;l lf<a keye'

PdhdrEm my;ska