එම්ජී ධනුෂ්කගේ බර්ත්ඩේ එක

ගීතක්කා අැතුළු ස්ටාර් සිටි කණ්ඩායම එම්ජී ධනුෂ්කව ගෙදරටම එක්ක ඇවිත් සැමරූ සර්ප්‍රයිස් බර්ත්ඩේ එක