වෙසක් උළෙලේ මහින්ද චන්ද්‍රිකා එක ළඟ

wo Èk fld<U nKavdrkdhl wkqiaurK iïuka;%K Yd,dfõ bka§h w.ue;s fudaÈf.a m%Odk;ajfhka mej;s fjila Èk Wf<,g ckm;s w.ue;s m%uqL ue;s weu;sjreka fukau ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIo meñKshd'
tys§ wiqka fjkalsÍfï§ uyskao wi< mqgqfõ Èuq ysgmq w.ue;sjrhdo ta wi< mqgqfõ pkao%sld ysgmq ckm;sjßho úh'