සමුගත් කවීෂා ගයමින් රඟපාන ගීතය - Video

 රංගන ශිල්පිනියක් වූ කවීෂා අයේෂානි සිය ජිවිතයෙන් සමුගෙන තිබෙනවා
සමුගත් කවීෂා අයේෂානී අවසන්වරට අන්තර්ජාලයට එක් කළ විඩියෝව