ෆොන්සේකා නාට්ටාමියා ! Video

fonseka - wijedasa
;u mq;=f.a újdy ux., W;aijg meñfKk fkdmeñfKk whf.a kdu f,alKh tl tl kdÜgdñhkag lshd wkqu;lr .; hq;= ke;s nj weu;s úfÊodi rdcmla‍I uy;d mjihs'

ysre rEmjdysksfha i,l=K jevigyfka§ Tyq fï nj lshd isáfha weu;s ir;a f*dkafiald uy;d úiska l, m‍%ldYhla .ek l, úuiSul§h'