ප්‍රසන්න සහ බිරිඳට ඇප

Prasanna Ranatunga, wife granted bail by High Court
je,a,ïmsáh-óf;dg uq,a, m%foaYfha bvula‌ f.dvlr ixj¾Okh lsÍug iy tys wkjir mÈxÑlrejka bj;a lsÍu i|yd remsh,a ñ,shk 64l uqo,la ,nd.ekSu i|yd l=uka;%Kh l< njg t,a, jQ fpdaokd iïnkaofhka tcksi md¾,sfïka;= uka;%S m%ikak rK;=x.g iy Tyqf.a ìß|g fld<U uydêlrKh úiska wem ,nd§ ;sfí'

ta fld<U uydêlrK úksiqre uys,d,a ffjoH;s,lf.a ksfhda.hlg wkqjhs'

wod< kvqj wo le|jQ wjia:dfõ§ ielldr md¾,sfïka;= uka;%Sjrhdg yd ìß|g fpdaokd m;% ,nd§ bka wk;=rej wem kshu lr ;sfí'

ta wkqj iellrejkag re',laI 10l uqo,a wem yd re',laI 25l YÍr wem folla u; uqodyeßK'

fuu kvqj t<fUk 17 jk Èk le|ùug kshñ;j ;snqK o ú;a;s md¾Yjh úiska fudaiula f.dkq fldg lrk ,o b,a,Sula fya;=fjka wo Èk le|jQ nj ioyka'

flfia fj;;a wem uqo,a ;ekam;a lsÍu i|yd fyg Èkfha kej; kvqj le|ùug ;SrKh flreKq w;r jeäÿr úNd.h ,nk 17 jk Èk olajd l,a ;eì‚'