චන්ද්‍රිකාටත් ලක්ෂ 170ක්

cbkysgmq ckdêm;sks pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x. uy;añhf.a ks, ksji msysá N+ñfha kj f.dvke.s,a,l bÈlsÍug remsh,a ,laI 170 l mßmQrl weia;fïka;=jla md¾,sfïka;=jg bÈßm;a flß‚'

fuu weia;fïka;=j md¾,sfïka;= m%;sixialrK yd ckudOH wud;H .hka; lreKd;s,l uy;d úiska bÈßm;a l< w;r" wod< uqo,a ckdêm;s úhoï tallh hgf;a b,a,d ;sfí'