ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න (VIDEO)

Prostitution  Nadeesha Hemamali
.‚ld jD;a;sh kS;s.; lsÍug ;ud leu;s nj k§Yd fyauud,s mjikjd' ta brdÊ ùrr;ak iu. f*ia nqla Tiafia meje;ajQ iÔj jevigykl§h'

Bg fya;=j f,i weh fmkajd fokafka" —uu olsk úÈhg ñksiaiq f.dvla fj,djg ;ukaf. ÿj wïud ifydaoßh wmfhdackh lrkj' tÉpr wd;;shlska bkafk' .ïno ú;rla fkfjhs k.rj,;a fï ;;ajhg uqyqK §, ;sfhkj' fïl ueðla tlla fj,d ;sfhkafk' ux ys;kafk fïl kS;s.; lf<d;a ta whg fyd|hs—

.‚ld ks;sh iïnkaOfhka k§Idf.a ms<s;=re iys; ùäfhda mgh my;ska n,kak

 Nadeesha Hemamali
Nadeesha Hemamali